Ош мамлекеттик педагогикалык университети
» » Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ
4 июль 2016
14 570

Жогорку билим үчүн кабыл алуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

   

Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин

2021-2022-окуу жылына жогорку кесиптик билим берүү боюнча  абитуриенттерди кабыл алуунун

 Т А Р Т И Б И  

 

Жалпы жоболор

1.1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин жарандарын Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин (мындан ары ОшМПУ) жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуунун акысын төлөө менен юридикалык жана (же) физикалык тараптар менен келишимдик негизде кабыл алууну жөнгө салат.

1.2. Бул тартип КР «Билим берүү» жөнүндөгү мыйзамына, КР Өкмөтүнүн 2012-ж. 28-мартындагы №215, 2012-жылдын 19-июнундагы №429, 2013-жылдын 13-сентябрындагы №514, 2014-жылдын 16-июнундагы №328, 2017-жылдын 8-июнундагы №355, 2018-жылдын 28-мартындагы №157 токтомдорунун редакциясына ылайык  КР жогорку окуу жайларына кабыл алуу эрежелерине жана башка укуктук нормативдик актыларга ылайык иштелип чыккан.

1.3. ОшМПУ жыл сайын КРнын мыйзамдарына жана ушул Тартипке каршы келбеген кабыл алуу эрежелерин өз алдынча иштеп чыгат, бекитет жана КР Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары КР ББИМ) менен макулдашат.

1.4. Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун биринчи курсуна жалпы орто жана кесиптик орто билимге ээ жарандар кабыл алынат.

1.5. Кийинки (жогорку) курстарга бүтпөгөн жогорку кесиптик билими жөнүндө бекитилген үлгүдөгү академиялык аныктамасы же түрдүү даражадагы жогорку кесиптик билим жөнүндөгү дипломдору бар жарандар кабыл алынат. Тиешелүү адистиктердин кийинки курстарына тиешелүү профилдеги кесиптик орто билим жөнүндөгү дипломдору бар жарандар кабыл алынат. Кесиптик орто билим адистиктеринин жана аларга профили боюнча туура келүүчү жогорку билим берүүчү багыттар жана адистиктердин тизмеси КР ББИМ тарабынан бекитилет.

1.6. КРнын жарандары эгерде бул даражадагы билим алар тарабынан биринчи ирет алынып жатса, ОшМПУда мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык конкурстук негизде акысыз жогорку билим алууга укуктуу.

1.7. ОшМПУда башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат. 

1.8. ОшМПУнун күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө тапшырууда негизги критерийлер болуп абитуриенттердин билим деңгээли жана алардын жөндөмдүүлүгү эсептелет.

1.10. ОшМПУ даярдалуучу багыттардын жана адистиктердин тизмесин КР Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашуудан кийин абитуриенттерди кабыл алуу боюнча жарыя кылат.

 

 

 

 1. Жогорку окуу жайына кабыл алууну уюштуруу

2.2. Студенттерди окутуу акысын төлөө келишими боюнча окутуунун бардык түрлөрүнө ЖОЖдун жетекчисинин буйругу менен кабыл алууну уюштуруу үчүн кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ЖОЖдун ректору болуп саналат.

2.3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингенттин, ошондой эле ЖОЖдорго кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот. Кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

2.4. Кабыл алуу комиссиясынын курамы, укуктары жана иш тартиби ЖОЖдун ректору тарабынан бекитилген ал жөнүндөгү жобосу менен аныкталат. Кабыл алуу комиссиянын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жылдык мөөнөттү түзөт.

2.5. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ЖОЖдун ректору тарабынан дайындалган жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчыларына талапкерлер КР ББИМи менен макулдашылат. Бир эле адам удаасы менен эки жылдан ашык жооптуу катчы боло албайт.

2.6. Кирүү сынактарын уюштуруу үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамын бекитет. Бул комиссиялардын ыйгарымдуу укуктары жана ишмердүүлүк тартиби жождун ректору тарабынан бекитилген жоболор менен аныкталат. Сынак алуу комиссиялары ОшМПУнун тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт. Бул комиссиянын курамы жыл сайын 50% дан кем эмес жаңыланууга тийиш.

2.7. Экинчи же кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сыноолорду уюштуруп өткөрүү үчүн ЖОЖдо аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аларды түзүү тартиби, курамы, ыйгарым укуктары жана ишмердүүлүк тартиби, ошондой эле аттестациялык сыноолорду өткөрүү ЖОЖдун ректору тарабынан бекитилген тиешелүү жоболор менен аныкталат.

2.8. Жогорку окуу жайына кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы жарандардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген, билим берүү чөйрөсүндөгү жарандардын укуктарын сактоону, кабыл алуу комиссиясынын ишинин айкындуулугун жана ачыктыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун обьективдүүлүгүн, кабыл алууну өткөрүүнүн бардык этаптарында кабыл алуу комиссиясынын жетекчилигине болгон жеткиликтүүлүктү камсыздайт.

2.9. Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышкандыгы тууралуу маалыматтын аныктыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтерди текшерүүгө укуктуу.

III. Абитуриенттерге маалымат берүүнү уюштуруу

3.1. Абитуриент, анын мыйзамдуу өкүлдөрү, ата-энелер ЖОЖдун Уставы, анын билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө алган лицензиялары жана мамлекеттик же башка аттестациялоо (аккредитациялоо) сертификаттары, ЖОЖго кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кирүү сынактарынын программалары жана кабыл алууга байланыштуу башка маалыматтар менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими менен кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттери жана укуктары, окуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана акы төлөө тартиби, окуу акысын төлөөдөгү мүмкүн болуучу жеңилдиктер менен тааныштырууга милдеттүү.

3.2. ЖОЖдо жарандарды кесиптик жогорку билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө лицензиясы бар болгон учурда гана окутууга кабыл алууну жарыялайт.

3.3. Абитуриентти жана (же) анын ата-энесин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) кабыл алуу эрежелери менен тааныштыруу максатында ЖОЖ 3.1. пунктта көрсөтүлгөн документтерди өзүнүн расмий сайтына жайгаштырууга жана/же 1-майдан кечикпеген мөөнөттө ЖОЖ ичинде маалымат тактайларына жайгаштырууга милдеттүү.

3.4. Документтерди кабыл алууга чейин кабыл алуу комиссиясы төмөнкүлөрдү жарыялайт:

 • ЖОЖго жыл сайын кабыл алуу эрежелери;
 • билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө болгон лицензияларына ылайык кабыл алуу жарыялануучу даярдоо багыттары менен адистиктердин тизмеси;
 • ар бир даярдоо багыты менен адистиктер боюнча жалпы билим берүүчү предметтер боюнча кирүү сынактарынын тизмеси;
 • жогорку кесиптик билими бар адамдар үчүн кирүү сынактарынын тизмеси жана өткөрүү формалары;
 • экинчи жана андан кийинки курстарга окууга кабыл алуу боюнча аттестациялык сынактардын тизмеси жана формалары;
 • ар бир даярдоо багыты жана адистиктер боюнча биринчи курска кабыл алуу үчүн орундардын жалпы саны;
 • кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыктары боюнча апелляцияга берүү жана аны кароо эрежелери;
 • башка жерлерден келип тапшыруучулар үчүн жатакана(лар) тууралуу жана жатаканалардагы орундардын саны тууралуу маалымат;
 • акы төлөө келишими менен окутуу орундарына тапшыруучулар үчүн келишимдин үлгүсү;
 • экинчи жана андан кийинки курстарга окутуу үчүн аттестациялык сынактардын өтүү мөөнөтү;
 • окутуу акысын төлөө мөөнөтү.

 

3.5. Документтерди кабыл алуу мезгилинде ЖОЖдун кабыл алуу комиссиясы келип түшкөн арыздардын саны жана конкурс тууралуу абитуриенттерге күн сайын маалымат берип турат, абитуриенттердин бардык суроолоруна жооп берүү үчүн атайын телефон линияларынын иштеп туруусун уюштурат.

Келип түшкөн арыздардын саны, конкурс тууралуу маалымат ар бир даярдоо багыты/адистик боюнча ЖОЖдун расмий сайтында жана/же кабыл алуу комиссиясынын маалымат тактайында жайгаштырылып турууга тийиш.

 1. Документтерди кабыл алуу

4.1. Окутуу акысын төлөө келишими менен окуу орундарына документтерди кабыл алуу 20-июндан башталат.

4.2. ЖОЖдорго кабыл алуу онлайн режиминде жарандын жеке арызы менен жүргүзүлөт.

4.3. Кабыл алуу конкурсуна катышуу үчүн абитуриент АМС аркылуу онлайн режимде арыз бере алат же жождун кабыл алуу комиссиясына сертификатынын кесилген талонун (кагаз талону) алып келет.

Кабыл алуу конкурсун билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган белгилеген тартипте бир гана on-line режиминде кабыл алынат.

ЖОЖго кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент анын инсандыгын жана жарандыгын тастыктаган документти көрсөтөт. Арызга жалпы орто же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ жана тиешелүү сандагы сүрөттөр тиркелет. Кошумча документтер (ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, медициналык-социалдык маалымкат, спорттук наамынын болушун ырастоочу документтер, мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөндүгү жөнүндө белгиси бар аскер билети ж.б.) абитуриент тарабынан, эгерде ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, көрсөтүлүшү мүмкүн.

4.4. ОшМПУга кабыл алуу тууралуу арыз берүүдө абитуриент төмөнкү документтерди тапшырат:

- ректордун атына жазылган арыз;

- паспорттун же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн түп нускасы же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

- орто мектепти бүткөндүгү жөнүндө аттестаттын же орто кесиптик билими жөнүндөгү дипломдун түп нускасы же дубликаты;

- аскердик билет же аскердик күбөлүктүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- керектүү сандагы фотосүрөт (3x4 - 6 даана);

- ЖРТнын сертификаты;

- башка документтерди абитуриент Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган жеңилдиктерди алууга умтулган учурда көрсөтөт.

4.5. Кыргыз Республикасынын жарандарынын документтеринин көчүрмөсүн тастыктоо алар тапшырылып жаткан ЖОЖ тарабынан жүргүзүлүшүнө уруксат берилет.

4.6. Чет өлкөлүк окуу жайларда окуган Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек. Чет өлкөлүк окуу жайлар тарабынан берилген билими жөнүндөгү документтердин экспертизасы билим берүү жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк окуу жайларда окуган Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар каттоо КР ББИМ тарабынан берилген, билиминин мазмун деңгээлинин ылайыктуулугу жөнүндө маалымкатты көрсөтпөсө, кабыл алынбайт.

 

4.7. Гранттык орундарга кабыл алуу конкурсуна  предметтик тестти тапшырбаган, бирок негизги тесттен босого баллынан жогору баллга ээ болгон абитуриенттерге катышууга  уруксат берилет. ЖОЖго биринчи кезекте предметтик тесттин жыйынтыгына ээ болгон абитуриенттер кабыл алынат, ал эми калган орундарга негизги тесттен босого баллдан жогору баллга ээ болгон абитуриенттер сунушталат.

4.8. Ар бир окууга тапшырган адамга өздүк дело ачылат, анда бардык тапшырылган документтер жана кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарды тапшыруудагы материалдар (анын ичинде ЖОЖдун апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунан көчүрмө) сакталат.

Тапшыруучулардын өздүк делолору ЖОЖдо документ кабыл алына баштаган күндөн тарта алты ай бою сакталат.

4.9. Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет.

4.10. Кабыл алуу комиссиясына билип туруп жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

 1. Жалпы республикалык тестирлөө жана кирүү сынактары

5.1. Акы төлөө келишим боюнча окутуунун бардык формаларына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу ЖРТнын ушул жылдагы жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент чектүү баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» КР Мыйзамына ылайык мөөнөттүк аскер кызматын өтөгөн адамдар жождорго окууга тапшырууда артыкчылык укугуна ээ болушат. Аталган мыйзамга  ылайык мөөнөттүк аскер кызматын өтөгөнгө чейин тапшырган республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 3 жылга чейин жарактуулугу тууралуу ченем (норма) киргизилген. Аскер кызматын өтөп келген адамдар конкурска катышуу үчүн кызмат өтөөгө чейин алган  сертификатты колдонушат,  кабыл алуу туруна карабастан каалаган факультеттин бекитилген ящигине сертификатын ташташат.

5.2. ЖРТнын жыйынтыктары менен акы төлөө келишими боюнча окутуу орундарына баардык окуу формасына конкурс өткөрүүнүн мөөнөтү жана тартиби абитуриенттерди гранттык окууга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүүгө окшош. Абитуриент ар бир турда сертификатынын кагаз же электрондук талонун тапшыруу менен бир ЖОЖду тандап алуга укуктуу. Конкурс мамлекеттик билим берүү грантын алууга талапкер абитуриенттер үчүн белгиленген, абитуриенттердин категорияларын эске албастан өткөрүлөт, эң жогорку балл алган абитуриенттер кабыл алууга сунушталат.

Сынак өткөрүү жана окутуунун күндүзгү-сырттан (кечки) жана сырттан, анын ичинде дистанттык технологияларды колдонуу менен формаларына конкурс өткөрүү жана кабыл алуу мөөнөттөрү ЖОЖ тарабынан өз алдынча белгиленет.  Кошумча предметтик тесттерди талап кылган (медициналык адистиктерден тышкары) адистиктерге жана багыттарга окутуу акысын төлөө менен келишим боюнча орундарга сынакка бул тесттерди тапшырбаган, бирок негизги тест боюнча чектиктен жогору баллы бар абитуриенттерге уруксат берилет. Бул адистиктерге эсепке киргизүүдө предметтик тесттердин жыйынтыктары бар абитуриенттер артыкчылыктуу укуктан пайдаланышат, калган орундарга негизги тесттин жыйынтыктары боюнча абитуриенттер сунушталат.

 

5.3.  ОшМПУ кирүү сынактарын төмөндөгү учурда гана өткөрөт:

 - ЖРТнын жыйынтыктары талап кылынбаган даярдоо багыттарына жана адистиктерге тапшыруучу абитуриенттер үчүн.

- абитуриенттер - чет өлкө жарандары үчүн.

ОшМПУда ЖРТ жыйынтыктары талап кылынбаган төмөнкү адистиктерге кирүү сынактары өткөрүлөт:

- 532000 «Дене маданияты» адистиги жана 550600 «Көркөм билим берүү» адистиги үчүн.

 • ОшМПУда ЖРТ жыйынтыктары талап кылынбаган адистиктердин күндүзгү жана сырттан окуу формасына кирүүнүн башкы критерийлери болуп кирүү сынактарынан алган абитуриенттин билим деңгээлинин жана жөндөмүнүн жыйынтыгы эсептелет.
 • Чет өлкөлөрдөн тапшырган абитуриенттер үчүн кирүү сынактары:

Адистиги

Кирүү сынактары

Сынак түрү

1.                   

Физикалык-математикалык билим берүү (профили  «Математика»)

1.    Математика

2.    Информатика

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

2.                   

Физикалык-математикалык билим берүү (профили  «Информатика»)

1.    Информатика

2.    Математика

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

3.                   

Психология

1.    Кыргыз (орус) тили

2.    Математика

3.    Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

4.                   

Педагогика (профили «Педагогика  жана башталгыч билим берүүнүн усулу»)

1.      Кыргыз (орус) тили

2.      Математика

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

5.                   

Педагогика (профили «Педагогика  жана мектепке чейинки билим берүүнүн усулу»)

1.      Кыргыз (орус) тили

2.      Математика

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

6.                   

Дене тарбия

1.      Дене жана спорттун тандаган түрү боюнча даярдыгын текшерүү

2.      Биология

3.  Кыргыз (орус) тили

 

Прак.

 

Тест

Тест

7.                   

Социалдык-экономикалык билим берүү (профили «Тарых»)

1.      Кыргызстан тарыхы

2.      Жалпы тарых

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

8.                   

Социалдык иш

1.     Кыргызстан тарыхы

2.     Жалпы тарых

3.     Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

9.                   

Филологиялык билим берүү (профили «Кыргыз тили жана адабияты»)

1      Кыргыз тили

2      Кыргыз адабияты

3      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

10.               

Филологиялык билим берүү (профили «Орус тили жана адабияты»)

1.      Орус тили

2.      Орус адабияты.

3.      Кыргызстан тарыхы

Тест

Тест

Тест

11.               

Филологиялык билим берүү (профили «Англис тили»)

1.      Англис тили

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

12.               

Филологиялык билим берүү (профили «Кытай тили»)

1.     Англис тили

2.     Кыргыз (орус) тили

3.     Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

13.               

Көркөм билим берүү

1.      Музыкалык жөндөмүн текшерүү

2.      Кыргыз (орус) тили

3.      Кыргыз (орус) адабияты

Прак.

 

Тест

Тест

14.               

Табигый-илимий билим берүү (профили «Биология»)

1.      Биология

2.      География

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

15.               

Табигый-илимий билим берүү (профили «География»)

1.      География

2.      Биология

3.      Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

16.               

Табигый-илимий билим берүү (профили «Химия»)

1.    Химия

2.    Биология

3.    Кыргыз (орус) тили

Тест

Тест

Тест

17.               

Аймак таануу

1. Англис тили

2. Кыргыз (орус) тили

3. Кыргыз (орус) адабияты

Тест

Тест

Тест

 

Кирүү сынактарына бөлүнгөн убакыт: 1 тест - 1 академиялык саат. Оозеки сынак – 1 абитуриентке 0,5 академиялык саат.

 • Кирүү сынактары («Көркөм билим берүү» жана «Дене тарбия» адистиктери боюнча сынактарынан башка) жалпы орто билим берүү программаларына туура келген программалардын негизинде өткөрүлөт.
 • Жождордо, алардын уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан, кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү - 10-июлдан 20-августка чейин жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандар үчүн кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөттөрү 15-октябрга чейин узартылышы мүмкүн.
 • Кирүү сынактарынын жана аттестациялык сынактардын жадыбалы (предмети, өткөрүү күнү, убактысы, сынак тайпасы жана сынак өткөрүлүүчү жай, консультациялар, жыйынтыктарды жарыялоо күнү менен убактысы) кабыл алуу комиссиясынын төрагасы же анын орун басары тарабынан бекитилип, абитуриенттерге 20-июнга чейин маалымдалат. Кирүү сынактарынын жана аттестациялык сынактардын жадыбалында сынак комиссиясынын төрагаларынын жана сынак кабыл алуучулардын фамилиясы көрсөтүлбөйт.

 

 • Документтерин кабыл алуу аяктагандан кийин алып кеткен тараптар конкурска катышуудан четтетилет.

 

 • Жүйөлүү себептер менен (себеби тастыкталган документи болсо, же башка кырдаалдарда) кирүү сынактарына кирбей калгандар кирүү сынактарынын кийинки этаптарында параллель топтор менен же алар аяктагандан кийин жекече киргизилет.

 

 • Экинчи жана андан кийинки курстарга кабыл алууда конкурс ЖОЖдор өз тарабынан өткөрүлүүчү аттестациялык сынактардын негизинде жүргүзүлөт. Абитуриент жогорку билим берүү программаларын өздөштүрүү мөөнөтү тийиштүү мамлекеттик билим берүү стандартында каралган сабактар боюнча академиялык айырмачылыктар менен атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде тиешелүү курска кабыл алынат. Академиялык айырма Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 “Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүү жөнүндө жободо көрсөтүлгөн тартипте аныкталат.
 1. Кирүү сынактарынын өткөрүүнүн жалпы эрежелери

6.1. Кирүү сынактары сынак (оозеки же жазуу), тестирлөө (бланктык же компьютердик), аңгемелешүү түрүндө өтүшү мүмкүн.

Өзгөчө кырдаалдар, өзгөчө абал, карантин учурларында билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча онлайн режиминде кирүү экзамендери өткөрүлөт.

6.2. ЖОЖдун предметтик комиссиялары тарабынан иштелип чыккан тест-тапшырмалар, оозеки сынактар үчүн билеттер, жазуу жүзүндөгү сынактар үчүн тапшырмалар жалпы орто билим берүү программасына дал келүүгө тийиш.

6.3. Тест-тапшырмалардын, оозеки жана жазуу жүзүндөгү сынактардын тапшырмаларынын пакеттери жана алардын ачкычтары (жооптору) конвертке салынып бекитилип, кабыл алуу комиссиясынын төрагасында сакталат жана түздөн түз тест (сынак) өткөрүлөөр алдында гана ачылат.

6.4. Тестирлөөнүн же жазуу жүзүндөгү сынактын узактыгы ЖОЖ тарабынан белгиленет.

6.5. Абитуриенттер кирүү сынактарына паспортун же атуулдугун тастыктоочу башка документти көрсөтсө гана киргизилет.

6.6. Кирүү сынактары башталар алдында сынак комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан сынакты өткөрүү боюнча нускама берилет.

6.7. Кирүү сынактары жүрүп жатканда абитуриенттерге төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

- окуу китептерин, дептерлерди, жазылган барактарды, мобилдүү телефондорду, электрондук жазуу китепчелерин же маалыматты сактоочу башка каражаттарды алып кирүүгө жана пайдаланууга;

- сынакчылардын уруксатысыз сүйлөшүүгө же ордун алмаштырып олтурууга;

- сынак билеттерин, жооп бланкаларын жана жазгандарын бири-бири менен алмашууга.

Кирүү сынактарын өткөрүү тартиби койгон талаптарды бир нече жолу бузган учурда абитуриент сынактан четтетилет жана кийинки сынактарга киргизилбейт. Сынактан четтетүү боюнча тиешелүү акт түзүлүп, сынак комиссиясынын мүчөлөрү кол коюп тастыкташат.

6.8. Абитуриенттер аткарылган тест-тапшырманы тапшырган соң комиссия мүчөлөрү тарабынан тест тапшырмасындагы варианттын номери менен жооп бланкасындагы номер дал келүүсү, бланканын сыя же гель ручка менен толтурулушу текшерилет.

6.9. Кирүү сынактарында бөтөн адамдардын катышуусуна тыюу салынат.

6.10. Сынак бүтөрү менен тесттер, жооп бланкалары жана сынак баракчалары кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына тапшырылат.

6.11. Жооптуу катчы сынак комиссиясынын мүчөлөрү менен чогуу жазуу иштерин же жооп бланкаларын сынак баракчаларына, жазуу иштерине же жооп бланкаларына шарттуу шифр коюу менен шифрлейт.

6.12. Сынак баракчалары жооптуу катчыда калтырылып, мөөрдөлгөн сейфте сакталып турат, ал эми жооп бланкалары менен жазуу иштери сынак комиссиясынын мүчөлөрүнө текшерүү үчүн берилет, аларды текшерүү ЖОЖдо гана жүргүзүлөт. Кирүү сынагына тиешеси жок тараптар текшерүүгө киргизилбейт.

6.13. Сынак иштерин текшерүү ошол эле күнү, иштер шифрленип бүткөндөн соң өткөрүлөт.

6.14. Сынак иштерин текшерүүдө төмөнкү эрежелерди сактоо зарыл:

- калем менен бойолгон жооптор эсептелбейт;

- абитуриент тарабынан жооптун эки варианты боёлгон болсо, бул жооп эсепке алынбайт;

- жооп бланкасында коюлган балл менен катар текшерүүчүнүн колу коюлуп, фамилиясы жазылат;

- жооп бланкысында кол коюлган же ишке тиешеси жок башка жазуулар болсо, тапшырма эки сынакчы тарабынан текшерилет.

6.15. Компьютердик тестти өткөрүүдө суроолор менен жооптор компьютердин мониторунда чагылдырылат. Бардык суроолорго жооп берилсе же жооп берүүгө бөлүнгөн убактысы аяктап калса, тестирлөө аяктайт. Тестирлөөнүн жыйынтыгы электрондук протоколдо жазылат. Абитуриентти тесттин жыйынтыгы менен тааныштыруу фактысы тестирлөө барагына коюлуучу абитуриенттин колу менен тастыкталат да, сынак ведомостунда катталат.

6.16. Абитуриентке конкурска катышууга укук берүүчү минималдуу босого баллы ЖОЖ тарабынан алдын ала аныкталат жана ал максималдуу алынуучу баллдын 40%нан төмөн болбоого тийиш.

6.17. Окутуунун акысын төлөө боюнча келишим менен окуу орундарына студенттикке катталууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси сынак өткөрүлгөн күндүн эртеси саат 10.00дон кечиктирилбей илинип коюлууга тийиш.

6.18. ЖОЖго катталган тараптырдын жазуу иштери алардын өздүк делосуна тиркелет. Кабыл алынбаган абитуриенттердин жазуу иштери алты ай бою сакталат да, андан кийин жок кылынат.

VII. Апелляцияга берүүнүн жана аны кароонун жалпы эрежелери

7.1. Кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыгы боюнча абитуриент сынакты өткөрүүнүн (анын пикири боюнча) аныкталган тартиби бузулгандыгы, жана/же анын жыйынтыгы менен макул эместиги тууралуу жазуу жүзүндөгү арыз менен апелляциялык комиссияга кайрылууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү сынак жүргүзүлгөн учурда абитуриент ЖОЖ тарабынан белгиленген тартипте өз иши менен таанышып чыга алат.

7.2. Апелляцины кароо сынакты кайра тапшыруу болуп саналбайт. Апелляцияны кароодо кирүү сынагын тапшыруунун жыйынтыгын баалоонун тууралыгы гана текшерилет.

7.3. Апелляция сынак баалары жарыялангандын эртеси күнү абитуриенттин жеке өзү тарабынан берилет. Кабыл алуу комиссиясы апелляцияларды кабыл алуунун толук жумуш күнү ичинде жүргүзүүнү камсыз кылат.

7.4. Апелляция каралып жаткан учурда абитуриент катышууга укуктуу. Абитуриенттин өзүндө анын инсандыгын тастыктоочу документи жана сынак баракчасы болууга тийиш.

7.5. Жашы жете элек абитуриент менен (18 жашка чейин) ата-энесинин бири же алардын мыйзамдуу (мыйзамга ылайык жашы жеткенге чейин акыл-эси толук жайында деп таанылган өкүлү (жашы жете электерди эсепке албаганда) катышууга укуктуу.

7.6. Апелляция каралгандан кийин апелляциялык комиссия сынак боюнча баа тууралуу чечим чыгарат.

7.7. Апелляциялык комиссияда пикир келишпестиктер пайда болсо, добуш берүү өткөрүлөт, чечим добуштардын көпчүлүгүнө ылайык чыгарылат. Апелляциялык комиссиянын протоколдоштурулган чечими абитуриентке кол койдуруп алуу менен маалымдалат.

VIII. Студенттикке кабыл алуу

8.1. Абитуриенттерди жожго билим берүүнүн бардык формаларына кабыл алуу алардын уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан абитуриенттин билими жөнүндөгү документти же анын көчүрмөсү болсо жүргүзүлөт.

ЖРТнын жыйынтыгы боюнча     “Кыргыз Республикасынын ЖОЖдоруна онлайн кабыл алуу" АМС  аркылуу төмөнкү документтерди электрондук түрдө тапшыргандан кийин, абитуриенттерди студенттеринин катарына кабыл алууга   уруксат берилет:

- паспорту же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

- ЖРТ сертификатынын түп нускасы;

- жалпы орто билими жөнүндө аттестатынын, орто кесиптик билими жөнүндө дипломунун түп нускасы же анын көчүрмөсү;

- аскердик билет же аскердик каттоо күбөлүгү;

Абитуриент окуу жылынын башталышында документтердин түп нускаларын жана тиешелүү сүрөттөр санын институттун кабыл алуу комиссиясына тапшырышы керек.

8.2. Абитуриенттерди ЖРТнын натыйжасы боюнча студенттик катарга кабыл алуу тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө сертификаттын түп нускасы болсо жүргүзүлөт. Кабыл алуу комиссиясына керектүү документтерди тапшыруу жолу менен жождо окууга өз каалоосун ырастаган абитуриенттердин ЖРТ жыйынтыктары эсепке киргизүүгө чейин Көз карандысыз тест кызматы тарабынан ырасталууга тийиш.;

8.3. Абитуриенттерди жождун баардык бөлүмдөрүнө студенттеринин катарына кабыл алуу алардын уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде 31-августка чейин жүргүзүлөт. Чет өлкөлүк жарандардын ичинен абитуриенттерди эсепке киргизүү мөөнөтү 15-октябрга чейин узартылышы мүмкүн.

8.4. Оңдуу баага ылайык балл алган төмөнкү абитуриенттер окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде конкурстан сырткары кабыл алынат:

- тоголок жетим жана кароосуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына чейин 18 жашка чыга электер);

- дарыгер-эмгектик эксперттик комиссиянын чечими менен аныкталган кесип жана багыт боюнча адистик алууга тыюу салынбаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар;

- эл аралык жана республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орунду алгандар), эгерде тандалып алынган кесип же багыт боюнча олимпиадалык предмет негизги болсо.;

8.5. Олимпиадалык оюндардын, дүйнөлүк чемпионаттын жана Азиялык оюндардын чемпиондору жана призерлору мамлекеттик жана муниципалдык жождорго дене тарбия жана спорт тармагындагы даярдык багыттары (бакалавр, магистратура) жана адистиктер боюнча кирүү сынактарсыз (сынактарсыз, тестирлөөсүз жана аңгемелешүүсүз) кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын спорт чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери" спорттук наамдары бар спортсмендер, мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөн адамга, "Кыргызтест" системасын эске алуу менен мамлекеттик тил боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик тилге ээ болгон деңгээли жөнүндө мамлекеттик сертификаты бар адамга, жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарына тапшырууда артыкчылыктуу укуктардан пайдаланышат.;

8.6. Жожго чейин даярдоо бөлүмүнүн угуучулары жожго жалпы негизде кабыл алынат.

 

8.7. Кирүү сынактарына негизсиз себептер менен катышпагандар же канааттандыраарлык баа ала албай калган катышуучулар конкурска катыша алышпайт жана жожго кабыл алынбайт.

8.8. Гранттык орундарга жана окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде окуу бөлүмдөрүнө конкурстун жыйынтыгы боюнча кабыл алынгандыгы тууралуу буйрук баллдарын көрсөтүү менен жождун сайтына же жождун маалымат тактайына жарыяланат.;

8.9. КР ББИМи тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө абитуриентти конкурстук негизде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы, анын ичинде ЖРТнын жыйынтыгы тууралуу тастыкталбаган маалыматты берген учурда студент бекитилген тартипте окуудан четтетилет.

8.10. ОшМПУга орто кесиптик жана жогорку билимдин негизинде убактылуу күбөлүк менен кабыл алынган абитуриенттер дипломдун түп нускасын үстүбүздөгү жылдын 1-октябрына чейин тапшырбаса эскертүүсүз окуудан чыгарылат.

 1. Маалымат берүү жана көзөмөлдөө

9.1. Жождор уюштуруучулук-укуктук формаларына карабастан КР ББИМине кабыл алуу жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматты төмөнкү мөөнөттө берүүсү зарыл:

- бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу - 15-сентябрга чейин;

- акы төлөп окуу үчүн - 15-октябрга чейин.

9.2. ЖОЖдордун кабыл алуу комиссиясынын иши  КР ББжИМ тарабынан көзөмөлдөнөт.

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош облусу, Ош шаары

Исанова к. 73

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: oshmpu@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro