Ош мамлекеттик педагогикалык университети
6 декабрь 2018
2 910

Жаштар комитети

 

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун

 Жаштар комитетинин

 

У С Т А В Ы

 

Ош – 2018-ж.

 

   

I бөлүм

 

Жалпы жобо:

 

1.1.         ОГПИнин алдында түзүлгөн Жаштар комитети Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясатын негиздөө» мыйзамынын негизинде түзүлүп, мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү максатында ОГПИнин чегинде өзүнчө структуралык бөлүм катары кызмат аткарат;

 

1.2.         Жаштар комитетинин жалпы иш аракетине ОГПИнин 14 жаштан  28 жашка чейинки жаштары: студенттер, аспиранттар, жаш окутуучулук-профессордук курам жана техникалык көмөкчү кызматкерлер катыша алышат;

 

1.3.         Жаштар комитети дал ушул Уставдын негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын укуктук нормативдик актыларынын жана ОГПИнин Уставынын негизинде иш алып барат;

 

1.4.         Жаштар комитетинин курамы жана каржылоо фондусу ОГПИнин администрациясынын макулдугу менен бекитилет;

 

1.5.         Жаштар комитети коммерциялык эмес  мекеме.

 

II бөлүм

 

ОГПИнин Жаштар комитетинин иш багыттары:

2.1. Жаштар комитетинин иш багыттары төмөнкүлөр:

  - Кыргыз Республикасынын жаштар саясатын ОГПИнин алкагында ишке ашыруу;

  -«Кыргызстандын жаштары» улуттук программасын ишке ашырылышын камсыздоо;

  -  Эл аралык кызматташууну жана интеграцияны өнүктүрүү;

  - Студент жаштар үчүн ар кандай багыттагы фестивалдар, конференциялар, конкурстарды, форумдарды, акцияларды ж.б.у.с. уюштуруу;

  - Студент жаштардын кызыкчылыгын көздөгөн жеке ишкердик инициативаларды, программа, проектилерди колдоо менен студенттердин эмгектенүүсүнө, кызмат орду менен камсыз болуусуна жардамдашуу жана экономикалык-социалдык деңгээлин көтөрүү;

  -  Студенттердин жеке керт башынын укугун,  демократиялык көз карашын калыптандыруу;

  -  Студенттердин өз алдынча эмгектенүүсүн, билимге умтулуусун камсыздоо менен бирдикте алардын эс алуусун, сергек жашоо образын түзүүгө чакыруу, бул багытта мамлекеттик башкаруу органдары, институттун администрациясынын жардамында программаларды иштеп чыгуу;

  -  Мүмкүнчүлүгү чектелген майып студенттерге, алыскы райондордон келген жана турмуш-шарты оор студенттерге моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүү;

   -  Жаш илимпоздордун илимий конференцияларын уюштуруу жана студенттердин илимий макалаларын жарыкка чыгуусуна колдоо көрсөтүү;

  - Студенттердин интеллектуалдык деңгээлин, руханий байлыгын жана патриоттук сезимин өстүргөн проектилерди ишке ашыруу;

  - Студенттер арасында жаш үй-бүлөлөрдүн социалдык-экономикалык кызыкчылыктарын колдоо, көмөк көрсөтүү.

 

 

 

 

 

III бөлүм

 

Жаштар комитетинин жайгашкан жери жана иш аракеттеринин мөөнөтү:

3.1.         Юридикалык дареги: 714000, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 73. Ош гуманитардык-педагогикалык институту, №1-окуу корпусу, 1-кабат;

 

3.2.         Жаштар комитети ОГПИнин Окумуштуулар кеңешинин жыйынында бекитилгенден тартып, окуу жайдын чегинде мамлекеттик жаштар саясатын жүргүзүү максатында өзүнчө структура катары кызмат аткарат, ал – ОГПИнин герби түшүрүлгөн расмий бланкын, мөөрүн, штампын колдонууга акылуу жана өзүнчө эсеп-кысабы бар өз алдынча структура;

 

3.3.         Жаштар комитетинин иштөө мөөнөтү чектелбейт.

 

IV бөлүм

 

Жаштар комитетинин түзүмү, ишин уюштуруу жана башкаруу

4.1.         Жаштар комитетинин башкаруу органы болуп, Жаштар комитетинин төрагасы (төрайымы) жана ОГПИнин студенттер менен иштөө кеңеши саналат;

 

4.2.         Жаштар комитети өз ара структураларга ажырайт:

а)  Орун басар ;

б)  Катчы;

в)  Студенттик акыйкатчы

г)  Социалдык иштердин сектору;

д) Кыздар кенешинин   търайымы;

е) Спорттук иштердин сектору;

         Мындан сырткары ар бир факультеттен Жаштар комитетинин төрагалары( търайымдары)  кирет. Жалпы расмий курам 14 (Он търт ) адамдан турат.

- Сектор башчылары комитеттин отурумунда сунуштоо менен же добуш берүү менен бекитилет;

- Сектор башчылыгына ар бир факультеттен сунушталган студенттер дайындалат.

 

4.3.         Сектор башчыларынын милдеттери:

 

а) Орун басардын милдети:

 

- Жаалпы жаштар комитети тарабынан ж\рг\з\л\п жаткан иштерди жана, търаганын милдетин аткаруучу болуп иш алып барат;

 

б) ОГПИнин жаштар комитетинин катчысынын  милдети:

 

-   жаштар комитетин чогулуштарын уюштурат жана ар бир ъткър\лгън  иш чараларды кагаз ж\з\нъ т\ш\р\п жазып турат;

 

 

 

в) Социалдык иштер боюнча сектордун милдети:

 

-  мүмкүнчүлүгү чектелген майып студенттерди каттоо, шарты оор үй-бүлөнүн студенттерине жана алыскы райондордон келген студенттердин социалдык абалын көзөмөлгө алуу, колдоо көрсөтүү;

-   жатакана менен камсыз кылууга жардам берүү;

 

г)  Кыздар кенешинин търайымынын милдети:

 

-  ОГПИнин жаалпы кыздары менен, Кыргыз элинин белгил\\ айымдарынын ортосунда жолугушуларды уюштуруу жана жатаканада жашаган кыздар менен тыгыз байланышта иш алып баруу ;

 

д) Спорт сектордун милдети:

 

- Окуу жайда спорттук мелдештерди уюштуруу;

- шаардык, облусттук деңгээлдеги мелдештерге спортчулардын катышуусун  камсыздоо;

- ЖОЖдор аралык спорттук оюндарды, спартакиадаларды   

   өткөрүү;

 

е)  ОГПИнин  жаштар комитенин  акыйкатчысынын милдети:

 

-  ОГПИнин студенттеринин укуктарын коргоо жана сессия учурунда корупцияга каршы \г\т иштерин  уюштуруу ;

 

-  студенттер менен мугалимдердин ортосунда болуп жаткан                    къйгъйлърд\ билиш \ч\н студенттерден тес алуу;

 

4.4.         Жаштар комитети жумасына бир жолу толук структуралык түзүмдүн катышуусунда жыйын өткөрүп турат. Жыйында каралчу маселелерге атайын протокол жазылып, катчы тарабынан көзөмөлгө алынат;

 

4.5.         Жаштар комитетинин каржылык, чарбалык, финансылык, басма-полиграфиялык иштерине комитеттин төрагасы жетечилик кылат;

 

4.6.         Жаштар комитетинин төрагасы ОГПИнин ректору тарабынан дайындалат;

 

4.7.         Өзүнө  Жаштар комитети структуралык түзүмгө өз алдынча өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

 

 

 

 

V бөлүм

 

Жаштар комитетин каржылоо тартиби жана булактары

 

5.17.       Жаштар комитети ОГПИнин казынасынын жана кесиптик кошундун эсебинен каржыланат;

 

5.18.       Бөлүнгөн акча каражаттарын өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда, кечелерди уюштурууга жумшай алат.

 

VI бөлүм

 

Жаштар комитетинин мүлкү жана аны пайдалануу укуктары:

 

6.1. Жаштар комитетинин төрагасынын эмгек акысы ОГПИнин казынасынан төлөнүп берилет. Ал эми структуралык түзүмдү ар түрдүү сый акы түрүндө жана кошумча акы түрүндө берилип турат;

6.2.         Жаштар комитети менчиктин түрүнө карабай юридикалык жана жеке жактар менен келишимдерди түзүүгө укуктуу;

6.3.         ОГПИнин казынасынан бөлүнгөн акча каражаттарын атайын смета менен иштетүүгө укуктуу

 

VII бөлүм

 

Жаштар комитетинин ишин токтотуу же өзүн жоюу тартиби:

 

7.1.         Эгер Жаштар комитети өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда алсыз болгон учурда өз ишин токтотот;

7.2.         Жаштар комитети башка структураларга кошулуп кеткенде же бөлүнүп кеткенде өз ишин токтотот жана атайын комиссиянын текшерүүсүнөн өтөт;

 

7.3.   Жаштар комитети өз ишин токтоткон күндөн тартып учурдагы Устав өз күчүн жоготот жана окуу жайдын архивине тапшырылат.

 

 

 

            Жаштар комитетинин

            төрагасы:                                                                                                       Самат  у Чолпонбек

 

 

Ош гуманитардык – педагогикалык институттунун Жаштар комитети жөнүндөгү жобо

 

  1. ЖАЛПЫ ЖОБО

 

1.1  Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун (мындан ары - ОГПИ) студент-жаштарынын өзүн-өзү башкаруу структурасы – Жаштар комитети (мындан ары - комитет) болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү» жөнүндөгү указынын негизинде түзүлүп, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү», «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү» мыйзамдарына, ОГПИнин уставына, тарбия концепциясына жана башка нормативдик укуктук актыларга, 2010-жыл чейинки Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү концепциясына жана ушул жобого таянып иш жүргүзөт. ОГПИнин Жаштар комитети мамлекеттик жаштар саясатын өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы структуралык түзүм болуп эсептелет.

1.2 Комитет окуу жайдын 14 жаштан 28 жашка чейинки окутуучуларынын, аспиранттарынын жана студенттеринин курамында түзүлөт;

1.3  Комитет республикалык аткаруу жана жергиликтүү башкаруу органдары, коомдук жана өкмөттүк эмес жаштар уюмдары менен тыгыз байланышта иш алып барат.

1.4 Комитеттин дареги – Ош шаары, Исанов көчөсү, 73, Жаштар комитети, телефону: 0778 33 99 15.

 

  1. II. КОМИТЕТТИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

 

            Жаштар комитетинин негизги максаты жана милдеттери катары төмөндөгүлөр эсептелет:

 

2.1              КРнын «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү» мыйзамын аткаруу;

2.2              КРнын мамлекеттик жаштар саясатын ОГПИнин компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруу;

2.3              Улуттук «Кыргызстан жаштары» программасын аткарууну камсыздоо;

2.4              КРнын башка ЖОЖдору менен байланыштарды түзүү жана күчөтүү;

2.5              Cтудент-жаштардын арасында фестиваль, форум, конкурс, илимий-практикалык конференция, семинар, тренинг, жолугушуу, лекция, маектешүү, дебат, дискуссия, маданий-массалык жана спорттук иш-чараларды ырааттуу түрдө мезгил-мезгили менен уюштуруу ошондой эле регионалдык жана республикалык иш-чараларга активдүү катышуу;

2.6              Жаш ишкерлердин долбоор-программаларын жана демилгелерин кубаттоо, жаштардын жумуш менен камсыз болуусуна жана студент-жаштардын укуктук, социалдык, экономикалык кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү, студенттик курулуш отряддарын уюштуруу;

2.7              Жаштардын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн мамлекеттик, жеке жана коммерциялык ишкерлер ошондой эле эл аралык уюмдар менен биргеликте социалдык программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

2.8              Окуу-тарбия иштерине көмөк көрсөтүү, студент-жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу, жаштар арасында дене тарбиясын жана спортту өнүктүрүү;

2.9              Мамлекеттин социалдык-экономикалык, маданий, демографиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жаштардын укугун коргоо, мыйзамдык кызыкчылыктарын камсыздоо;

2.10           Жаштардын нравалык, интеллектуалдык, маданий-эстетикалык жактан өнүгүүсүнө жана бийик патриоттук сезимде тарбиялануусуна өбөлгө түзүү.

 

III. КОМИТЕТТИН  УКУКТАРЫ

 

3.1    Окуу жайдын ичинде жаштар саясатын жүргүзүү максатында негизги приоритеттер жана багыттар боюнча сунуштарды окуу жайдын жетекчилигине жеткирүүгө жана аларды ишке ашыруу боюнча механизмдерди иштеп чыгууга, ошондой эле жаштар саясаты боюнча регионалдык, республикалык мамлекеттик иш-чараларга катышууга;

3.2   КРнын мыйзамдарына каршы келбеген учурларда өз компетенциясынын чегинде өз алдынча чечимдерди кабыл алууга;

3.3   Социалдык-психологиялык, педагогикалык, укуктук жана турмуштук татаал кырдаалдарда жаштарга жардамдык кубаттоо көрсөтүү иш-чараларына катышууга;

3.4   ОГПИнин окуу имараттарынын, жатаканаларынын санитардык, электрдик-техникалык коопсуздук абалын текшерүү боюнча атайын рейддерге катышууга;

3.5   Студенттердин арасында профилактикалык-түшүндүрүү жана тарбиялык иштерди жүргүзүүгө;

3.6   Окуу процессинде сапаттык жана абсолюттук жетишүүсү төмөн болгон жана коомдук жайларда өзүн алып жүрүүсү, дисциплиналык эрежелерге жооп бербеген студенттерди комитеттин кеңешмелеринин күн тартибине коюуга;

3.7   Жылдын жыйынтыгы боюнча жана майрамдык даталарга (Бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү, Эл аралык студенттер күнү, Ата-Мекенди коргоочулардын күнү, Эл аралык аялдар күнү ж.б.)карата окуу процессиндеги мыкты жетишкендиктери, спорттук мелдештерде жогорку көрсөткүчтөрү жана маданий-массалык, коомдук иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн студенттерди, аспиранттарды, жаш окутуучуларды сыйлоо (стипендия, акчалай сыйлык, ардак грамота ж.б.) жөнүндө окуу жайдын ректоратына сунуш берүүгө;

3.8   ОГПИнин Жаштар комитетинин курамын түзгөн факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларына өз компетенциясынын чегинде тарбия иштери боюнча методикалык координацияны камсыздоого;

3.9   Жаштар саясатына байланыштуу иш-чараларды уюштурууда ыктыярдуу жана келишимдик негизде спонсорлорду жана уюмдарды тартууга;

3.10  Студент-жаштардын арасында окуу-методикалык борборлорду, спорттук клубдарды, чыгармачыл топторду ж.б. уюмдарды түзүүгө көмөктөшүүгө;

3.11  Жаштар иштери боюнча маалымат бюллетендерин, тарбиялык-методикалык  ж.б. материалдарды даярдоого.

 IVКОМИТЕТТИН БАШКАРУУ ОРГАНЫ  ЖАНА  СТРУКТУРАСЫ

 

4.1.  ОГПИнин Жаштар комитетинин төрагалык кызматына 28 жашка чейинки университеттин окутуучусу, аспиранты же студенти тарбия департаментинин сунушу менен ректор тарабынын бекитилет.

4.2 14 жаштан 28 жашка чейинки студенттер, аспиранттар, жаш окутуучулар комитетке мүчө боло алышат.

 

 

 

 

 

Төраганын укуктары жана милдеттери:

 

4.3              Төрага комитеттин жалпы ишмердүүлүгүн жетектейт;

4.4              Комитетке жүктөлгөн милдеттердин жана тапшырмалардын аткарылышын төрага координациялайт жана жооп берет;

4.5              Комитеттин структурасын иштеп чыгат жана кырдаалга карата өзгөртүүлөрдү киргизет;

4.6              Комитеттин структуралык жетекчилери (орун басар, сектор башчылары, факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагалары) комитеттин жобосуна ылайык иштелип чыккан функциялык милдеттери жана укуктары жөнүндөгү жобонун негизинде иш алып барышат;

4.7              Комитеттин актив-мүчөлөрүн (орун басары жана сектор башчыларын) кызматка дайындайт, мыйзам чегинде дисциплиналык жоопкерчиликке тартат жана комитеттин жобосуна каршы келген учурда кызматынан бошотот;

4.8              Факультеттердин Жаштар комитеттеринин жоболорун бекитет;

4.9              Өзүнүн компетенциясынын чегинде комитеттин актив-мүчөлөрүнө тапшырмаларды, инструкцияларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

4.10           Комитеттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу келишимдерди жана макулдашууларды түзөт;

4.11           Комитеттин ишмердүүлүгүнүн негизги перспективалык багыттарын аныктайт, пландарын иштеп чыгат жана алардын аткарылышы жөнүндө отчет даярдайт;

4.12           Факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларын кызматка дайындоо, шайлоо же конкурстук тандап алуу үчүн факультеттин жетекчилигине талапкер сунуштайт;

4.13           Факультеттердин Жаштар комитеттеринин төрагаларынын иш-пландарын бекитет жана алардын аткарган иштери тууралуу отчетторун семестрде бир жолу угат;

4.14           Комитеттин материалдык-техникалык каражаттарынын максаттуу жана эффективдүү пайдаланылуусун контролдойт;

4.15           Комитет, курамына төрага, төраганын орун басары кирген коллегия түзүүгө укуктуу. Коллегиянын курамына окуу жайдын администрациясынан(проректорлор, декандар, бөлүм башчылар), профсоюз уюмунан, факультеттердин Жаштар комитеттеринин мүчөлөрүнөн, жатаканалардын студенттик кеңештеринен өкүлдөр мүчө катары кире алат;

4.16           Коллегия мамлекеттик жаштар саясатынын негизги маселелерин карайт жана талкуулайт;

4.17           Коллегиянын курамынын мүчөлөрүн төраганын сунушу боюнча окуу жайдын жетекчиси бекитет;

4.18           Коллегиянын чечимдери коллегиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушунун негизинде кабыл алынат.

 

 

 

 

 КОМИТЕТТИН ФИНАНСЫЛЫК ЖАНА

МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК  КАРАЖАТТАРЫ

 

5.1              Комитет тарабынан аткарылуучу иш-чараларды финансылык каржылоо КРнын мыйзамдарына туура келген түрдө университеттин бюджетинин, гранттардын, проекттердин, спонсорлордун ж.б. каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт;

5.2              Комитетке тиешелүү иш-чараларды аткарууда комитеттин актив-мүчөлөрү университеттин администрациясы тарабынан бөлүнүп берилген материалдык-техникалык каражаттардан пайдаланышат.

 

 

 VI.КОМИТЕТТИ  ӨЗГӨРТYП  ТYЗYY  ЖАНА  ЖОЮУ

 

6.1             Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу төмөндөгүдөй жолдордун биринин негизинде ишке ашат:

 

а) башка структурага кошуу;                    

б) өзгөртүп түзүү;

в) структураны жоюу

 

6.2 Комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуу университеттин ректору тарабынан атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүлөт;

6.3 Комитеттин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө тиешелүү жана комитеттин ишмердүүлүгүн токтотуудагы түзүлгөн документтер КРнын «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду» жөнүндөгү мыйзамынын негизинде сакталат жана колдонулат;

 

 

   

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош облусу, Ош шаары

Исанова к. 73

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: oshmpu@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro