Ош мамлекеттик педагогикалык университети
» » » Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы
23 май 2022
172

Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы

 

 

 

“Социалдык иштер жана коомдук илимдер” кафедрасы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин  түзүмдүк бөлүмү катары “Социалдык иш” адистерин  чыгаруучу базалык кафедра болуп саналат.  Бул багыттагы адистерди даярдоочу система өзүнө билим берүү, илимий  таанып-билүү жана студенттердин практикалык ишмердүүлүгүн уюштуруу иштерин камтыйт.

Кафедранын негизги максаты:

 • кафедралык дисциплиналар боюнча окуу-усулдук жана илимий-изилдөөчүлүк иштерди тиешелүү деңгээлде уюштуруу;
 • студенттерге тарбия берүү иштерин жакшыртуу жана алардын жөндөмдүүлүктөрүн кеңейтүү;
 • илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу;
 • студенттердин илимий-практикалык ишмердүүлүктөрүн уюштуруу;
 • жогорку деңгээлдеги адистерге талап кылынуучу кесиптик билим берүүнү камсыз кылуу;
 • студенттердин тандоосун бекемдөө жана алардын инсандык-интеллектуалдык, нравалык таламдарын канаатандыруу;
 • кафедранын профилдик илимий-изилдөө иштерин  жакшыртуу ж.б.

“Социалдык иштер жана коомдук илимдер” кафедрасы “Социалдык иш” адистиги багытындагы жогорку “бакалавр” квалификациясын даярдайт.

Кафедра төмөнкү негизги дисциплиналар боюнча иш алып барат:

 • социалдык иштердин теориясы жана тарыхы;
 • социалдык иштердин технологиясы жана методикасы;
 • үй-бүлө таануу жана гендердик саясат;
 • социалдык квалиметрия, социалдык тейлөөнү стандартташтыруу жана сапаттык баалоо
 • калкты социалдык коргоо жана социалдык иштердеги камсыздоо укугу;
 • социалдык консультация берүү;
 • социалдык долборлоо жана социалдык иштерди моделдештирүү;
 • социалдык психология;
 • чет өлкөдөгү социалдык иштер;
 • социалдык иштердеги практикум;
 • социология;
 • социалдык педагогика;
 • социалдык этнография жана демография;
 • социалдык иштердеги конфликтология;
 • кыргызстандагы социалдык иштер;
 • социалдык иштердеги жаштар проблемасы;
 • “социалдык иш” адистигине киришүү;
 • калктын түрдүү топтор менен иштөөдөгү социалдык иштердин тажрыйбасы;
 • маданий эс алуу ишмердүүлүгүн уюштуруу;
 • социалдык антропология;
 • социалдык иштердин деонтологиясы ж.б.

Кафедранын  окутуучулары аудитордук сабактар  учурунда  жаңы  маалымат технологияларын жигердүү колдонушат. Студенттер ОГПИнин электрондук китепканасын, түрдүү интернет-ресурстарды жана эл аралык маалыматтык мейкиндикти   кеңири колдонуу мүмкүнчүлүктөргө ээ.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы өзүнүн илимий-изилдөөчүлүк жана инновациялык ишмердүүлүктөрүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жаңы билим берүү технологияларын колдонуп келе жатат.

Студенттерге билим берүү окутуунун төмөнкүдөй ыкмалары жана формалары аркылуу жүргүзүлөт: кичи топтор менен иштөө, баскет ыкмасы, кейс-стади ыкмасы, пресс-конференциялар, симпозиумдар, негизги булактар менен иштөө, бизнес жана ролдук оюндар ж.б.

Кафедранын окутуучулары илимий изилдөө иштерин жүргүзүү менен түрдүү эл аралык жана аймактык илимий конференцияларга, конгресстерге, симпозиумдарга, тегерек столдорго жана семинарларга катышат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары Кыргыз Республикасында, Россия Федерациясында жана башка чет өлкөлөрдө рецензияга ээ болгон  түрдүү илимий журналдарда жарык көрөт.

Биздин студенттер жыл сайын жогорку кесиптик билим берүү окуу жайлары арасындагы аймактык олимпиадаларга жана сынактарга катышат. Акыркы үч жыл ичинде  “Социалдык иш” адистигинде билим алып жаткан студенттер бул мелдештерде 1- орунду  ээлеп келишти. Ошондой эле, биздин  студенттер башка коомдук өнүккөн өлкөлөрдө эл  аралык  практика өтөп, тажрыйба топтоп жатышат (мисалы, Санкт-Петербург , Кемерово).

Кафедранын илимий ишмердүүлүктөрүнүн багыттары:

 • кыргызстандагы балдар арасындагы кароосуздук жана көзөмөлсүздүк;
 • калктын социалдык аялуу катмарларынын көйгөйлөрү;
 • социалдык оорулар ж. б.

Кафедрада адистикти тейлеген профессордук-окутуучулук курам түрдүү бейөкмөт уюмдары менен биргеликте  аймактык социалдык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышат.

Кафедра ошондой эле, КМШ жана чет өлкөлөрдүн алдыңкы жогорку окуу жайлары менен кызматташат: СПбГУ, СПбГИПиСР (Россия  Федерациясы), КГНУ (Бишкек), ОшГУ, ОшТУ, ЖАГУ ж.б.

Кафедрада профессордук - окутуучулук курамда 3 илимдин кантидаты,доценттер,4 ага окутуучу, магистрлер   жана 1 лаборант эмгектенет.

Бүгүнкү күндө «Социалдык иштер жана коомдук илимдер» кафедрасын тарых илимдеринин кандидаты, доцент Зулпуева Рабы Жаңыбаевна  жетектейт.

 

Кафедранын профессордук - окутуучулук курамы

Кафедрада 4 илимдин кандидаты,доценттер жана 4 улук окутуучу, магистрлер 1 лаборант-ассистент эмгектенент\

 

Кафедра башчысы

 

Зулпуева Рабы Жаңыбаевна

Туулган жылы: 16.09.1959

E-mail: zupueva59@mail.ru

Билими:

 • Жалал-Абад педагогикалык училищасы артыкчылык диплому 1979-1982-жж.
 • Кыргыз мамлекеттик университети, «Тарых» факультети, 1982 – 1987 – жж.
 • Аспирантура, Ош мамлекеттик университети 2006 – 2010 – жж. 

Окумуштуулук даражасы: тарых  илимдеринин кандидаты, доцент 07.00.02 Ата Мекен тарыхы

И.Аарабаев мамлекеттик университети, Илимдер Академиясынын тарых институту 2016- ж.

Окууган дисциплиналары:

 Кыргызстандын тарыхы

 Орто кылымдардын тарыхы

 Россиянын тарыхы

 Кыргызстан тарыхы боюнча атайын курс

 Жалпы тарыхтын тарыхнаамеси

Илимий тармактагы изденүүсү:

 • Кыргызстандагы жарандык коом
 • Орто кылымдардын тарыхынын   проблемалары;
 • Россиянын азыркы мезгилдеги онугуусу

Кесиптик жетишкендиктери:

2001 КР билим берүү министр Ардак громатасы

2002 КР Эл агартуунун отличниги тъш белгиси 08.03.2002

2010 ОГПИнин 85 жылдыгына карата Профсоюз кызматкерлеринин  отличниги

2014-жКР президентинин Ош обл.ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак  громатасы

2009-ж  Акчалай  сыйлык (ОГПИ)

Изилдөө долбоорлору:

 

Квалификациясын жогорулатуу:

2016-ж. «Окутуунун технологиялары. Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү

2017-ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. 20.11.2021.“Мамлекетке карай тарыхый кадам ”илимий практикалык конференция(сертификат)

11.11.2021.“Закон КР”О гарантированной государством юридической помощи(сертификат)

16.03.2021Петр I государственный деятель  (сертификат)

10.10.2020“Медиа жана малыматуулук сабатуулугу ” 72 саат(сертификат)

15.11.2021“Медиа жана маалыматуулук сабатуулугу ”72 саат (сертификат)

7.02.2022 “Кызыктуу  сабак отуунун заманбап ыкмалары” 72 саат (сертификат)

 

Негизги жарык көргөн илимий эмгектери:

Зулпуева Р.Ж ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. № 12. С. 210-212.

Зулпуева Р.Ж ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Вестник Жалал-Абадского государственного университета. 2015. № 2 (31). С. 91-95.

Зулпуева Р.Ж.О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И СРЕДНИХ ШКОЛ КИРГИЗСКОЙ ССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Зулпуева Р.Ж.РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ: 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
Шадринск, 23 апреля 2020 г.

Зулпуева Р.Ж. Подвиги Воинов Кыргызстанцев в годы Великий Отчественной войны        Великий подвиг народа по защите отчества: Вехи истории      Екатеринбург 2020.232-бет

Зулпуева Р.Ж. О деятельности ВУЗов и средних школ Кирг.ССР во время ВОВ      Ради жизни на земле: 75-летние Победы советского народа а ВОВ 1941-1945 гг.         Шадринск 2020

Зулпуева Р.Ж. Современное образование: Традиции и инновации    Ист. образ прав. базы  Кыргыз-русских отношений в период обретения независимости          Шадринск-2020

 

 

Факультеттин деканы

Маткаримов Нурбек Толонбаевич соц.и.к.,доцент

Туулган жылы: 5 – октябрь 1983 ж.

E-mail: kyrgyzstan83@yandex.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иштер» адистиги, 2001 – 2006 – жж.
 • Аспирантура, Санкт – Петербург мамлекеттик университети 2006 – 2010 – жж.

Окумуштуулук даражасы: социология илимдеринин кандидаты, доцент

Санкт – Петербург мамлекеттик университети, 2010 ж.

Окууган дисциплиналары:

 • социалдык иштердин теориясы жана тарыхы;
 • социалдык иштердин технологиясы жана методикасы;
 • социология.

Илимий тармактагы издөнүүсү:

 • жаштар социологиясы;
 • Кыргызстандагы жаштардын социалдык проблемалары;
 • жаштардын социалдашуусу.

Кесиптик жетишкендиктери:

2013 ж. – Коомдун прогрессивдүү өнүгүсүнө жана илимий ачылыштарга кошкон салымы үчүн Ош шаарынын Мэриясынын Ардак грамотасы менен;

2015 ж.  – Илимдеги жетишкендиктери жана мамлекеттеги орчундуу маселелерди чечүүдө өзгөчө сунуш жана алдыңкы идеяларын берип келе жаткандыгы үчүн «Акыл Тирек» наамы менен;

2016 ж. –  Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институттун Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Ардак белгиси менен.

2016 –ж ОГПИнин ардак громатасы

2020-ж Обл пров союздук сыйлык

Изилдөө долбоорлору:

2016 ж. – «Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштардын диний-экстремистик уюмдарга

жана радикалдуу күчтөргө кошулуп Сирия жана Ирак мамлекеттерине кетип жаткан себептерин копмлекстүү социологиялык изилдөө» жүргүзүлдү. Аткаруучу.

2017 ж. – «Кыргызстандын түштүк аймактарындагы кыргыздар менен өзбектер ортосундагы  маданияттар  аралык мамилелердин учурдагы абалын изилдөө» жүргүзүлдү. Аткаруучу.

Квалификациясын жогорулатуу:

2016 ж. Институте образования КемГУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика преподавания педагогики». Федеральное государственное бюджетное образования «Кемеровский государственной университет».   Кемерово ш. 72 с.

2017 ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Ош ш. 12 с.

2019г ОБСЕ. Организация работы по реабилитации осужденных за преступления террористического характера и экстремисткой напрвленности в Уголовно – исполнительной система КР. (Сертификат)

2019-ж.«Аккредатция и рейтинг фактору обеспечения качества высшего  образования» Сертификат.

2019-ж. Окуу- Методикалык комплекстерди өркүндөтүү 72С

2020-ж “Медия жана маалыматтуулук сабатуулук”  72 саат.

2020-ж. «Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курсу». (Сертификат)

Негизги жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. Маткаримов Н. Т. Социализация учащейся молодежи в Республике Кыргызстан. – Saarbrucken, Deutschland, 2011. – 207 бб.
 2. Маткаримов Н. Т. Детские специализированные учреждения южного Кыргызстана: проблемы и перспективы социально-экономического развития. Киев, Web of Scholar.№ 3 (12). С. 62-69. (РИНЦ)
 3. Маткаримов Н. Т. III. Глова. Правовые основы социальной работы с мигрантами в России. Вопросы современной науки Москва, 2016. С. 45-60. (РИНЦ)
 4. Маткаримов Н. Т Поликультурное образование в Кыргызстане: опыт и перспективы развития. В сборнике:Личность в современном мире сборник научных статей. Уральский государственный педагогический университет, Институт психологии. Екатеринбург, 2016. С. 155-161. (РИНЦ)
 5. Маткаримов Н. Т. О некоторых аспектах социализации школьников в Республике Кыргызстан//Журнал Социологии и социальной антропологии. СПб., 2008. № 3. С. 177 – 185. (РИНЦ)
 6. Маткаримов Н. Т. Особенности формирования социальных и политических установок в Кыргызской Республике// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2008. Вып. 3. С 241 – 248. (РИНЦ)
 7. Маткаримов Н. Т.Сибирев В. А. Политическая типология молодежи Кыргызстана и основные факторы ее социализации (по результатам социологического исследования студентов в 2007 году)// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2009. Вып. 1. Ч. 2. С 96 – 103. (РИНЦ)
 8. Маткаримов Н. Т., Жусубалиев А. Р. Политическая социализация молодежи в Кыргызской Республике // Молодежная галактика. № 5. СПб., 2009. С. 29 – 31. (РИНЦ)
 9. Маткаримов Н. Т., Эргешов З. Ж. Специфика экстремистских организаций в Центральной Азии. Журнал Защита и безопасность. № 4. СПб., 2009. С. 34 – 35. (РИНЦ)
 10. Маткаримов Н. Т. Социализация молодежи современного Кыргызстана: образование и занятость// Молодежная галактика. № 6. СПб., 2010. С.  32 – 36. (РИНЦ).

 

 

 

  

Исраилова Чолпонай Абдигапаровна

кафедранын улук окутуучусу, магистр

Туулган жылы:  21. 10. 1979

E-mail: israilova1979@inbox.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 1995-2000-жж.
 • Магистиратура, Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иш», 2014-2016- жж.

Окууган дисциплиналары:

 • Философия
 • Социология
 • Социалдык антропология
 • Кыргызстандагы социалдык иштер

Кесиптик жетишкендиктери:

Мэриянын Ардак грамотасы .

2009 -ж 8-март аялдардын эл аралык майрам күнүнө карата ОГПИнин Ардак громатасы

2010 -ж 19-октябрь Социалдык кызматкерлердин күнүнө карата ОГПИнин Ардак громатасы

2011 -ж Мугалимдер күнүнө карата ОГПИнин ардак громатасы

2012 -ж 19-октябрь “Социалдык кызматкерлердин жана кесиптик кошундун” түзүлгөн күнүнө карата ОГПИнин громатасы

2012ж -грамота к дню"19 октября Социального работника" ОшГПУ - за вклад в учебно-воспитательный процесс и активное участи в общественной работе.

2014 -ж 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата “Саркеч айым” наминациясы

2015ж -грамота от  Мэрии к Международному дню знании .

2021 ж - КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак Грамотасы,

2021 ж -Мамлекттик тилди өркүндөтүүгө кошкон зор салымы учун "Ыйык тил" төш белгиси менен сыйланган.

2022ж - грамота министерство образования и науки КР                          

Квалификациясын жогорулатуу:

2007 г -сертификат об окончании компьютерных курсов(Microsoft Word, Microsoft Excel)

2010 г- сертификат  об окончании тренинга по проекту Японского фонда  по сокращению бедности «Инклюзивное образование»

2013г- сертификат  об окончании ОО «Багыт kg» «Болонский процесс и кредитная технология»

2014 г - сертификат об окончании «Компьютерная грамотность и новая информационная технология».

 1. -сертификат прослушала тренинг «система гарантии качества»

2014-ж  сертификат  Компьютердик сабатуулук жана маалыматтар технологиясы

2015г. -сертификат за участие в семинаре – практикуме по истории КР взаимоотношений(20-21вв.)

2016 -сертификат за участие тренинга «Профессиональная компетентность педагога».ОшГПУ

2017 -сертификат за участие в семинаре «традиционные и инновационные модели обучения в образовании»

2018 -сертификат за участие в тренинге «Теория и методика применения тестирования в учебном процессе»

2019 -сертификат за участия в тренинге «Организация самооценки и подготовка отчета»

2020- сертификат за участие в семинаре «Медиа и информационная грамотность».

2021 сертификат мастер –класс «Закон КР О гарантии государственной юридической помощи»

 

               Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. «Социально –демографический портрет бедных». Вестник ОшГУ.,2012

2.« Причины бедности, ее оценка и методы борьбы с ней. Вестник ОшГУ.,2012

 1. «Бедность и неравенство». Вестник ОшГУ,2013
 2. «Социалдык иштер теориясындагы философиялык маселелер». Вестник ОшГУ, 2015
 3. «Социально-философские аспекты информационно-коммуникативной деятельности человека». Вестник ОшТУ.,2016
 4. «Социальный работник как квалифицированный специалист». Вестник Известия ВУЗов Кыргызстана. РИНЦ ,2016
 5. «Человек в зеркале философии». Вестник Известия ВУЗов Кыргызстана. РИНЦ,2017
 6. «Актуальные проблемы воспитания молодежи в современных условиях». Вестник ОшГУ.,2019
 7. «Бедность основная проблема Кыргызстана». Вестник ОшГУ.,2019

10.«Героические подвиги киргизских женщин в годы войны». Шадринский государственный  педагогический университет. ШГПУ., РИНЦ 2020 г

  11.«Пандемия COVID-19 повлиявшая на уклад жизни человечества и на мировую   экономику».УГПУ, РИНЦ – 2021г.

 1. «История религиозных верований Казахстана”КазаньГПУ., РИНЦ 2022 г.

 

Садыкова Нургуль Токторовна

Кафедранын улук окутуучусу, магистр

Туулган жылы: 14. 04. 1978

E-mail: sadykovanurgul@gmail.com

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Тарых» адистиги, 1995 - 2000 – жж.
 • Магастиратура, Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 2014-2016- жж.

Окууган дисциплиналары:

 • үй-бүлө таануу жана гендердик саясат;
 • чөйрөдөгү социалдык иштер;

Кесиптик жетишкендиктери:

2014 - ж. Окуу, тарбия иштеринде талыкпаган үзүрлүү  чыгармачыл  эмгектери үчүн ОГПИнин Ардак грамота;

2015-ж. Студенттерге  билим  жана  тарбия берүүдө  зор  салым кошкондугу үчүн  акчалай сыйлык;

2015-ж.   Диплом II Степени за участие в научной конференции «Мы помним – Мы гордимся!» и II Круглого стола «История  развития Кыргызско - Российских  взаимоотношений в XX-XXI вв.

2015-ж.  «Кыргыз Республикасындагы социалдык иштердин  абалы  жана  келечеги» аттуу  Республикалык илимий-практикалык конференцияда мыкты илимий баяндама жасагандыгы үчүн диплом;

2016-ж. ОшМУнун тарых  факультетинин магистратура бөлүмүн  ийгиликтүү  аяктагандыгы үчүн Артыкчылык диплому менен – Сертификат.

2021-ж. Үзүрлүү эмгэктери үчүн ОГПИнин Ардак Грамотасы

Квалификациясын жогорулатуу:

2017 ж. Youth Osh «Интерактивные методы обучения и работа с аудиторией» Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Тренинг

2020.“Медиа жана малыматуулук сабаттуулугу ” (сертификат)

 1. “Теория и методика преподавания истории, человека и общество” (сертификат)

2021 “Закон КР”О гарантированной государством юридической помощи (сертификат)

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. Садыкова Н. Т. Түштүк Кыргызстандагы совет бийлигине каршы күрөшү. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. № 11. Бишкек 2016.
 2. Садыкова Н. Т. Старость как новая ступепень человечества// Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2017. Вып. 3 (35).
 3. Садыкова Н. Т. Адамдын кароосунун теориялык аспекттери. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. № 1. Ош 2017 160 – 162 бб.
 4. Садыкова Н. Т. Саясаттагы аялдардын образы. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. № 1. Ош 2017 166 – 169 бб.
 5. Садыкова Н. Т. Общественная и политическая активность женщин. Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. № 1. Ош 2017 163 – 166 бб.
 6. Садыкова Н.Т. Наука и современность. Москва. Январь. 2019. Традиции и обычаи южных кыргызов, связанные с строительством жилищ и домов.
 7. Сборник “Ради жизни на земле” Вестник ШГПУ 23.04.2020:

А) Подвиги кыргызстанцев в Великую  отечественную войну

Б)  Вклад в Великую Победу тружеников-кыргызстанцев

 1. Садыкова Н.Т. Жусуп Абдрахманов: Письма, изменившие историю целого народа. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. № 5. Бишкек 2021.

 

 

Эргешова Бурулкан Маматкасымовна

кафедранын улук окутуучусу, магистр

Туулган жылы:  06. 03. 1984-жыл                                                              

E-mail:  Ergeshova.@mail.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иштер», адистиги 2002-2007-жж.
 • Аспирантура, Ош мамлекеттик университети, 2010-2013-жж.
 • Магистратура, Ош мамлекеттик университети, 2014-2016-жж

Окуткан дициплиналары:

 • калкты социалдык коргоо жана камсыздоо укугу;
 • калктын түрдүү топтору менен иштөө тажрыйбасы;

Кесиптик жетишкендиктер:

-2010-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун түзүлгөн күнүнүө карата Ардак баракча;

-2012-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

-2014-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

-2014-ж. 18-май ОГПИнин күнүнө карата  карата Ардак баракчасы

-2014-ж. ОГПИнин - кафедраларынын усулдук иштерин жана иш кагаздарынын үлгүсүн жайылтуу, кафедралар ортосундагы байланыштарды чыңдоо, тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн көргөзмөдө өзгөчө инновациялык жетишкендиктерди жараткандыгы үчүн ОГПИнин Ардак баракчасы;

-2015-ж.  19-октябрь «Социалдык кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата  Ардак баракча;

- 2019-ж. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин. Ардак баракчасы

-2019-ж. Узбекстан республикасы, Андижан областы №5 Булакбашы районунан " Благодарственное письмо".

Квалификацияны жогорулатуу:

2011-ж. Компьютердик курс,   «Компьютерде дидактикалык  материалдарды кооздоо» ОГПИ Сертификат

2012-ж. Сабак өтүүдөгү жаңы  интерактивдүү  усулдары. ОГПИ. Сертификат

2014-ж. «Информатика жана жаңы маалыматтар  технологиясы» 

2014-ж. Окутуунун технологиялары. «Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү.

2017-ж. Магистратураны мыкты аяктагандыгы үчүн "Мыкты магистр" ОшМУ. Сертификат

2018-ж. "Окуу процессиндеги тестирлѳѳнү колдонуунун теориясы жана усулу" 12с. Сертификат

2018-ж. Международном Workshop по МИГ в г. Ош. Сертификат

2019-ж. "Окуу-матодикалык комплекстерди ѳркүндѳтүү" Сертификат

2020-ж. "Ѳзүн-ѳзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо" Сертификат

-2020-ж. "Медиа жана маалыматтык сабаттуулук" 72саат. Сертификат

-2021-ж. "Закон КР о гарантированной государством юридической помощи" и адвокатская деятельность. Сертификат

- 2022-ж. "Кызыктуу сабак ѳтүүнүн заманбап ыкмалары" 72саат. Сертификат

 

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. 2011-ж. «Калкты иш менен камсыз кылуу жана жънгъ салуу» предметинен типтүү программа;
 2. 2011-ж. «Социалдык иштердин  теориясы» предметинен окуу усулдук колдонмо;
 3. 2012-ж. Ош МУнун жарчысы, «Кыргызстандагы жардамга муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелген  балдардын  бүгүнкү  күндөгү абалы»;
 4. 2014-ж. БГУнун жарчысы, «ЮНИСЕФтин  балалыкты коргоодогу ишмердүүлүгү»;
 5. 2016-ж. ОшМУнун жарчысы, «Жаштардын бош убактысын  уюштуруу»;
 6. 2016-ж. 2016-ж. "Балдарды социалдык  жактан коргоо" Ош МИЮнын атайын жарчысынан чыгарылды.

 

 

Айтиева Гулбурак Аскарбековна

Кафедранын  улук окутуучу, магистр

Туулган жылы: 30. 05. 1980

E-mail: Gulburak80@gmail.com

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 1998-2003-жж.
 • Магистиратура, Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 2014-2016- жж.

Окууган дисциплиналары:

 • социалдык иштерди изилдөөнүн усулдары жана социалдык статистика;
 • социалдык этнография жана демография;
 • чет өлкөдөгү социалдык иштер;
 • философия.

Кесиптик жетишкендиктери:

2010-ж. «19-октябрь Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун түзүлгөн күнүнүө карата Ардак баракча;

2014-ж. «19-октябрь Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

2013-ж. «18-май ОГПИнин күнүнө карата» карата Ардак баракчасы

2014-ж. «ОГПИнин - кафедраларынын усулдук иштерин жана иш кагаздарынын үлгүсүн жайылтуу, кафедралар ортосундагы байланыштарды чыңдоо, тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн көргөзмөдө өзгөчө инновациялык жетишкендиктерди жараткандыгы үчүн» ОГПИнин Ардак баракчасы;

2015-ж. «8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата» карата акчалай сыйлык;

2017- ж. Мугалимдер күнүнө карата «студенттерге билим жана тарбия берүүдө зор  салым кошуп, коомдук-маданий иш-чараларга  активдүү катышкандыгы үчүн»  Ош шаарынын мэриясынын Ардак громатасы

Квалификациясын жогорулатуу:

2011-ж. Компьютердик курс,   «Компьютерде дидактикалык  материалдарды кооздоо» ОГПИ Сертификат

2012-ж. Сабак өтүүдөгү жаңы  интерактивдүү  усулдары. ОГПИ. Сертификат

2014-ж.  «Болонский процесс и кредитная технология», в обьеме 36 часов. Сертификат

2014-ж. Май, «Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору тренинг өткөндүгүн ырастайт»

2014-ж. «Информатика жана жаёы маалматтар  технологиясы»     

2016-ж. «Окутуунун технологиялары. Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү

2017-ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Ош

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. ОшМУнун жарчысы 2007-ж «Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги Кыргызстандагы ънър жайдын абалы»
 2. ОшМУнун жарчысы 2011-ж №3 «Кыргыз элинин Ислам динин кабыл алышы»
 3. ОГПИнин жарчысы 2013-ж «Эгемен Кыргызстандагы диндин абалы»
 4. БГУнун жарчысы 2014 -ж  «Кыргызстандагы диний ишенимдеринин абалы»
 5. БГУ жарчысы №1 (24) 2014 «Фергана ъръънүндъ жайгашкан зыярат кылуу чу жайлар»
 6. ОшМУнун жарчысы 2015-ж «Ноокат районундагы зыярат кылуучу жайлар»
 7. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №11, 2016 «Кыргыздардын диний ишеними жана зыярат кылуучу жайлардын таасири»
 8. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №11, 2016 «Ислам динин жайылуу өбөлгөлөрү».

 

Жамгырбек кызы Айтилла

Кафедранын ассисент -лаборанты

Туулган жылы:  01.02.2000                                                             

E-mail: aitilla00.@mail.ru

Билими: Ош гуманитардык-педагогикалык институту,  «Тарых», адистиги 2017-2021-жж.

Кесиптик жетишкендиктери:

2022-ж Ош мамлекеттик педагогикалык университети тарабынан ыраазычылык барагы

Квалификациясын жогорулатуу:

11.11.2021.“Закон КР”О гарантированной государством юридической помощи(сертификат)

 

 

 

 

 “Каргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана келечеги”аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция

 

 

 “Каргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана келечеги”

аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция.

 

 

 “Каргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана келечеги”

аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция

 

 

“Алтын Уя” балдар үйү

 

 

 Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту

ОГПИ ректору Б.Б.Зулуев менен СПбГПиСР ректору М.М. Платонов келишимге кол койгон учуру.

 

 

 Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту

Стажировка Санк-Петербург шаары

 

 

Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту

Стажировка Санкт-Петербуг шаары.

 

 

 Баткен мамлекеттик университети студенттердин V- түштүк аймактык олимпиадасы,

С-13-к1тайпасынын студенти Уметова А. I-орун, жетекчиси: соц. и.к., доцент Маткаримов Н.Т.

 

 

«Социалдык иштер жана коомдук илимдер» кафедрасынын өткөргөн иш чаралары.

 

 Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы жана студенттер тарабынан уюуштурулган “Карысы бардын –ырысы бар ” деген аталыштагы акциянын жүрүшүдо Ош шаардык “Бооркердик” уйундогу жолугушуу.

 

 

 

 

 

 

ПРООН тарабынан  “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам”  мыйзамынын негизинде  мамлекет тарабынан  физикалык жактарга  консультациялык-укуктук  жана  квалификациялуу  юридикалык  жардам  түрүндө көрсөтүлгөн юридикалык жардамдын  турмушта зарылдыгы жана социалдык иштер  адистигинин студенттерине керектүү мыйзамдык ишмердүүлүк  экендигин окуу жайдын ректору,п.и.д. профессор Зулуев Бекмурза Бекболотович маалымат берди. “Адам,укук,эркиндик” коомдук  фондунун төрайымы Арапова Эльмира Байышевна Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам”  мыйзамынын негизинде  кеңири маалымат берди.

 

ОшМПУнун     Гуманитардык    факультетинин  Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасынын студенттери жана окутуучулары тарабынан түзүлгөн  “Аппликат” командасынын  курамы.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунун ортосунда 14 команда катышкан эл аралык  Квиз-оюн-2021 конкурсунда байгелүү орунга Аппликат командасы ээ болуп Ош шаардык мэриясында Медаль жана Ардак грамота менен сыйлоо учуру.

 

 

 

 

“Аппликат” командасы кыргыз элинин  белгилүү жазуучу Ч.Т.Айтматов менен Мамлекет кепилдеген укуктук жардам боюнча баарлашууда.

 

 

 

С-21 тайпасынын “Нооруз жакшылыктын жарчысы” аталышындагы ачык тарбиялык сабак учурунда.

 

 

 

 

 

 

 

 Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасынын студенттеринин илимий коференцияга катышуулары.

 

 

 

 

 Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы жана студенттер тарабынан уюуштурулган “Карысы бардын –ырысы бар ” деген аталыштагы акциянын жүрүшү.

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасында өткөрүлгөн 19- октябрь  Социалдык кызматкерлердин  күнүн белгилөө учуру. ОшМПУнун ректору п.и.д. профессор  Б.Б.Зулуев кафедрага сыйлыктарды тапшырууда.

 

 

 19-октябрь Социалдык кызматкерлердин кунуно карата уюштурулган майрамдык кече

 

 

 

 

 

 

Социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы атынан ЖОЖдор аралык олимпиадада философия предмети боюнча 2- орунга ээ болду.

 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош облусу, Ош шаары

Исанов көчөсү 73

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: edu@oshmpu.kg
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro