Кафедранын курамы » Ош мамлекеттик педагогикалык университет
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин официалдуу сайты
17 ноябрь 2022
99

Кафедранын курамы

Кафедра башчысы 

 Зулпуева Рабы Жаңыбаевна

  

Туулган жылы: 16.09.1959

E-mail: zupueva59@mail.ru

Билими:

 • Жалал-Абад педагогикалык училищасы артыкчылык диплому 1979-1982-жж.
 • Кыргыз мамлекеттик университети, «Тарых» факультети, 1982 – 1987 – жж.
 • Аспирантура, Ош мамлекеттик университети 2006 – 2010 – жж. 

Окумуштуулук даражасы: тарых  илимдеринин кандидаты, доцент 07.00.02 Ата Мекен тарыхы

И.Аарабаев мамлекеттик университети, Илимдер Академиясынын тарых институтуда Кыргызстанда жарандык коомдун калыптанышы жана туптолуу тарыхы 07.00.02  шифри Ата Мекен тарыхы кандидаттык диссертациясын коргогон  2016- ж.

Окууган дисциплиналары:

 Кыргызстандын тарыхы

 Орто кылымдардын тарыхы

 Россиянын тарыхы

 Кыргызстан тарыхы боюнча атайын курс

 Жалпы тарыхтын тарыхнаамеси

Илимий тармактагы изденүүсү:

 • Кыргызстандагы жарандык коом
 • Орто кылымдардын тарыхынын   проблемалары;
 • Россиянын азыркы мезгилдеги онугуусу

Кесиптик жетишкендиктери:

2001 КР билим берүү министр Ардак громатасы

2002 КР Эл агартуунун отличниги тъш белгиси 08.03.2002

2010 ОГПИнин 85 жылдыгына карата Профсоюз кызматкерлеринин  отличниги

2014-жКР президентинин Ош обл.ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак  громатасы

2009-ж  Акчалай  сыйлык (ОГПИ)

Изилдөө долбоорлору:

 

Квалификациясын жогорулатуу:

2016-ж. «Окутуунун технологиялары. Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү

2017-ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. 20.11.2021.“Мамлекетке карай тарыхый кадам ”илимий практикалык конференция(сертификат)

11.11.2021.“Закон КР”О гарантированной государством юридической помощи(сертификат)

16.03.2021Петр I государственный деятель  (сертификат)

10.10.2020“Медиа жана малыматуулук сабатуулугу ” 72 саат(сертификат)

15.11.2021“Медиа жана маалыматуулук сабатуулугу ”72 саат (сертификат)

7.02.2022 “Кызыктуу  сабак отуунун заманбап ыкмалары” 72 саат (сертификат)

 

Негизги жарык көргөн илимий эмгектери:

Зулпуева Р.Ж ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.Известия ВУЗов Кыргызстана. 2016. № 12. С. 210-212.

Зулпуева Р.Ж ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Вестник Жалал-Абадского государственного университета. 2015. № 2 (31). С. 91-95.

Зулпуева Р.Ж.О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И СРЕДНИХ ШКОЛ КИРГИЗСКОЙ ССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Зулпуева Р.Ж.РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ: 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
Шадринск, 23 апреля 2020 г.

Зулпуева Р.Ж. Подвиги Воинов Кыргызстанцев в годы Великий Отчественной войны      Великий подвиг народа по защите отчества: Вехи истории     Екатеринбург 2020.232-бет

Зулпуева Р.Ж. О деятельности ВУЗов и средних школ Кирг.ССР во время ВОВ    Ради жизни на земле: 75-летние Победы советского народа а ВОВ 1941-1945 гг.        Шадринск 2020

Зулпуева Р.Ж. Современное образование: Традиции и инновации  Ист. образ прав. базы  Кыргыз-русских отношений в период обретения независимости        Шадринск-2020

 

  

Факультеттин деканы

 

 Маткаримов Нурбек Толонбаевич соц.и.к.,доцент

Туулган жылы: 5 – октябрь 1983 ж.

E-mail: kyrgyzstan83@yandex.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иштер» адистиги, 2001 – 2006 – жж.
 • Аспирантура, Санкт – Петербург мамлекеттик университети 2006 – 2010 – жж.

Окумуштуулук даражасы: социология илимдеринин кандидаты, доцент

Санкт – Петербург мамлекеттик университети, 2010 ж.

Окууган дисциплиналары:

 • социалдык иштердин теориясы жана тарыхы;
 • социалдык иштердин технологиясы жана методикасы;
 • социология.

Илимий тармактагы издөнүүсү:

 • жаштар социологиясы;
 • Кыргызстандагы жаштардын социалдык проблемалары;
 • жаштардын социалдашуусу.

Кесиптик жетишкендиктери:

2013 ж. – Коомдун прогрессивдүү өнүгүсүнө жана илимий ачылыштарга кошкон салымы үчүн Ош шаарынын Мэриясынын Ардак грамотасы менен;

2015 ж.  – Илимдеги жетишкендиктери жана мамлекеттеги орчундуу маселелерди чечүүдө өзгөчө сунуш жана алдыңкы идеяларын берип келе жаткандыгы үчүн «Акыл Тирек» наамы менен;

2016 ж. –  Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институттун Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Ардак белгиси менен.

2016 –ж ОГПИнин ардак громатасы

2020-ж Обл пров союздук сыйлык

Изилдөө долбоорлору:

2016 ж. – «Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштардын диний-экстремистик уюмдарга

жана радикалдуу күчтөргө кошулуп Сирия жана Ирак мамлекеттерине кетип жаткан себептерин копмлекстүү социологиялык изилдөө» жүргүзүлдү. Аткаруучу.

2017 ж. – «Кыргызстандын түштүк аймактарындагы кыргыздар менен өзбектер ортосундагы  маданияттар  аралык мамилелердин учурдагы абалын изилдөө» жүргүзүлдү. Аткаруучу.

Квалификациясын жогорулатуу:

2016 ж. Институте образования КемГУ по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика преподавания педагогики». Федеральное государственное бюджетное образования «Кемеровский государственной университет».   Кемерово ш. 72 с.

2017 ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Ош ш. 12 с.

2019г ОБСЕ. Организация работы по реабилитации осужденных за преступления террористического характера и экстремисткой напрвленности в Уголовно – исполнительной система КР. (Сертификат)

2019-ж.«Аккредатция и рейтинг фактору обеспечения качества высшего  образования» Сертификат.

2019-ж. Окуу- Методикалык комплекстерди өркүндөтүү 72С

2020-ж “Медия жана маалыматтуулук сабатуулук”  72 саат.

2020-ж. «Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курсу». (Сертификат)

Негизги жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. Маткаримов Н. Т. Социализация учащейся молодежи в Республике Кыргызстан. – Saarbrucken, Deutschland, 2011. – 207 бб.
 2. Маткаримов Н. Т. Детские специализированные учреждения южного Кыргызстана: проблемы и перспективы социально-экономического развития. Киев, Web of Scholar.№ 3 (12). С. 62-69. (РИНЦ)
 3. Маткаримов Н. Т. III. Глова. Правовые основы социальной работы с мигрантами в России. Вопросы современной науки Москва, 2016. С. 45-60. (РИНЦ)
 4. Маткаримов Н. Т Поликультурное образование в Кыргызстане: опыт и перспективы развития. В сборнике:Личность в современном мире сборник научных статей. Уральский государственный педагогический университет, Институт психологии. Екатеринбург, 2016. С. 155-161. (РИНЦ)
 5. Маткаримов Н. Т. О некоторых аспектах социализации школьников в Республике Кыргызстан//Журнал Социологии и социальной антропологии. СПб., 2008. № 3. С. 177 – 185. (РИНЦ)
 6. Маткаримов Н. Т. Особенности формирования социальных и политических установок в Кыргызской Республике// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2008. Вып. 3. С 241 – 248. (РИНЦ)
 7. Маткаримов Н. Т.Сибирев В. А. Политическая типология молодежи Кыргызстана и основные факторы ее социализации (по результатам социологического исследования студентов в 2007 году)// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2009. Вып. 1. Ч. 2. С 96 – 103. (РИНЦ)
 8. Маткаримов Н. Т., Жусубалиев А. Р. Политическая социализация молодежи в Кыргызской Республике // Молодежная галактика. № 5. СПб., 2009. С. 29 – 31. (РИНЦ)
 9. Маткаримов Н. Т., Эргешов З. Ж. Специфика экстремистских организаций в Центральной Азии. Журнал Защита и безопасность. № 4. СПб., 2009. С. 34 – 35. (РИНЦ)
 10. Маткаримов Н. Т. Социализация молодежи современного Кыргызстана: образование и занятость// Молодежная галактика. № 6. СПб., 2010. С.  32 – 36. (РИНЦ)

                                        

  Исраилова Чолпонай Абдигапаровна

кафедранын улук окутуучусу, магистр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туулган жылы:  21. 10. 1979

E-mail: israilova1979@inbox.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 1995-2000-жж.
 • Магистиратура, Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иш», 2014-2016- жж.

Окууган дисциплиналары:

 • Философия
 • Социология
 • Социалдык антропология
 • Кыргызстандагы социалдык иштер

Кесиптик жетишкендиктери:

Мэриянын Ардак грамотасы .

2009 -ж 8-март аялдардын эл аралык майрам күнүнө карата ОГПИнин Ардак громатасы

2010 -ж 19-октябрь Социалдык кызматкерлердин күнүнө карата ОГПИнин Ардак громатасы

2011 -ж Мугалимдер күнүнө карата ОГПИнин ардак громатасы

2012 -ж 19-октябрь “Социалдык кызматкерлердин жана кесиптик кошундун” түзүлгөн күнүнө карата ОГПИнин громатасы

2012ж -грамота к дню"19 октября Социального работника" ОшГПУ - за вклад в учебно-воспитательный процесс и активное участи в общественной работе.

2014 -ж 8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата “Саркеч айым” наминациясы

2015ж -грамота от  Мэрии к Международному дню знании .

2021 ж - КР Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак Грамотасы,

2021 ж -Мамлекттик тилди өркүндөтүүгө кошкон зор салымы учун "Ыйык тил" төш белгиси менен сыйланган.

2022ж - грамота министерство образования и науки КР                          

Квалификациясын жогорулатуу:

2007 г -сертификат об окончании компьютерных курсов(Microsoft Word, Microsoft Excel)

2010 г- сертификат  об окончании тренинга по проекту Японского фонда  по сокращению бедности «Инклюзивное образование»

2013г- сертификат  об окончании ОО «Багыт kg» «Болонский процесс и кредитная технология»

2014 г - сертификат об окончании «Компьютерная грамотность и новая информационная технология».

 1. -сертификат прослушала тренинг «система гарантии качества»

2014-ж  сертификат  Компьютердик сабатуулук жана маалыматтар технологиясы

2015г. -сертификат за участие в семинаре – практикуме по истории КР взаимоотношений(20-21вв.)

2016 -сертификат за участие тренинга «Профессиональная компетентность педагога».ОшГПУ

2017 -сертификат за участие в семинаре «традиционные и инновационные модели обучения в образовании»

2018 -сертификат за участие в тренинге «Теория и методика применения тестирования в учебном процессе»

2019 -сертификат за участия в тренинге «Организация самооценки и подготовка отчета»

2020- сертификат за участие в семинаре «Медиа и информационная грамотность».

2021 сертификат мастер –класс «Закон КР О гарантии государственной юридической помощи»

 

               Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. «Социально –демографический портрет бедных». Вестник ОшГУ.,2012

2.« Причины бедности, ее оценка и методы борьбы с ней. Вестник ОшГУ.,2012

 1. «Бедность и неравенство». Вестник ОшГУ,2013
 2. «Социалдык иштер теориясындагы философиялык маселелер». Вестник ОшГУ, 2015
 3. «Социально-философские аспекты информационно-коммуникативной деятельности человека». Вестник ОшТУ.,2016
 4. «Социальный работник как квалифицированный специалист». Вестник Известия ВУЗов Кыргызстана. РИНЦ ,2016
 5. «Человек в зеркале философии». Вестник Известия ВУЗов Кыргызстана. РИНЦ,2017
 6. «Актуальные проблемы воспитания молодежи в современных условиях». Вестник ОшГУ.,2019
 7. «Бедность основная проблема Кыргызстана». Вестник ОшГУ.,2019

10.«Героические подвиги киргизских женщин в годы войны». Шадринский государственный  педагогический университет. ШГПУ., РИНЦ 2020 г

  11.«Пандемия COVID-19 повлиявшая на уклад жизни человечества и на мировую   экономику».УГПУ, РИНЦ – 2021г.

 1. «История религиозных верований Казахстана”КазаньГПУ., РИНЦ 2022 г

 

 

Эргешова Бурулкан Маматкасымовна

кафедранын улук окутуучусу, магистр

 Туулган жылы:  06. 03. 1984-жыл                                                              

E-mail:  Ergeshova.@mail.ru

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Социалдык иштер», адистиги 2002-2007-жж.
 • Аспирантура, Ош мамлекеттик университети, 2010-2013-жж.
 • Магистратура, Ош мамлекеттик университети, 2014-2016-жж

Окуткан дициплиналары:

 • калкты социалдык коргоо жана камсыздоо укугу;
 • калктын түрдүү топтору менен иштөө тажрыйбасы;

Кесиптик жетишкендиктер:

-2010-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун түзүлгөн күнүнүө карата Ардак баракча;

-2012-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

-2014-ж. 19-октябрь «Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

-2014-ж. 18-май ОГПИнин күнүнө карата  карата Ардак баракчасы

-2014-ж. ОГПИнин - кафедраларынын усулдук иштерин жана иш кагаздарынын үлгүсүн жайылтуу, кафедралар ортосундагы байланыштарды чыңдоо, тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн көргөзмөдө өзгөчө инновациялык жетишкендиктерди жараткандыгы үчүн ОГПИнин Ардак баракчасы;

-2015-ж.  19-октябрь «Социалдык кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата  Ардак баракча;

- 2019-ж. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин. Ардак баракчасы

-2019-ж. Узбекстан республикасы, Андижан областы №5 Булакбашы районунан " Благодарственное письмо".

Квалификацияны жогорулатуу:

2011-ж. Компьютердик курс,   «Компьютерде дидактикалык  материалдарды кооздоо» ОГПИ Сертификат

2012-ж. Сабак өтүүдөгү жаңы  интерактивдүү  усулдары. ОГПИ. Сертификат

2014-ж. «Информатика жана жаңы маалыматтар  технологиясы» 

2014-ж. Окутуунун технологиялары. «Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү.

2017-ж. Магистратураны мыкты аяктагандыгы үчүн "Мыкты магистр" ОшМУ. Сертификат

2018-ж. "Окуу процессиндеги тестирлѳѳнү колдонуунун теориясы жана усулу" 12с. Сертификат

2018-ж. Международном Workshop по МИГ в г. Ош. Сертификат

2019-ж. "Окуу-матодикалык комплекстерди ѳркүндѳтүү" Сертификат

2020-ж. "Ѳзүн-ѳзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо" Сертификат

-2020-ж. "Медиа жана маалыматтык сабаттуулук" 72саат. Сертификат

-2021-ж. "Закон КР о гарантированной государством юридической помощи" и адвокатская деятельность. Сертификат

- 2022-ж. "Кызыктуу сабак ѳтүүнүн заманбап ыкмалары" 72саат. Сертификат

 

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. 2011-ж. «Калкты иш менен камсыз кылуу жана жънгъ салуу» предметинен типтүү программа;
 2. 2011-ж. «Социалдык иштердин  теориясы» предметинен окуу усулдук колдонмо;
 3. 2012-ж. Ош МУнун жарчысы, «Кыргызстандагы жардамга муктаж жана мүмкүнчүлүгү чектелген  балдардын  бүгүнкү  күндөгү абалы»;
 4. 2014-ж. БГУнун жарчысы, «ЮНИСЕФтин  балалыкты коргоодогу ишмердүүлүгү»;
 5. 2016-ж. ОшМУнун жарчысы, «Жаштардын бош убактысын  уюштуруу»;
 6. 2016-ж. 2016-ж. "Балдарды социалдык  жактан коргоо" Ош МИЮнын атайын жарчысынан чыгарылды.

 

 

 

Айтиева Гулбурак Аскарбековна

Кафедранын  улук окутуучу, магистр

 Туулган жылы: 30. 05. 1980

E-mail: Gulburak80@gmail.com

Билими:

 • Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 1998-2003-жж.
 • Магистиратура, Ош мамлекеттик университети, «Тарых мугалими», 2014-2016- жж.

Окууган дисциплиналары:

 • социалдык иштерди изилдөөнүн усулдары жана социалдык статистика;
 • социалдык этнография жана демография;
 • чет өлкөдөгү социалдык иштер;
 • философия.

Кесиптик жетишкендиктери:

2010-ж. «19-октябрь Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун түзүлгөн күнүнүө карата Ардак баракча;

2014-ж. «19-октябрь Социалдык  кызматкерлердин жана кесиптик кошуундун  түзүлгөн  күнүнө» карата Ардак баракча;

2013-ж. «18-май ОГПИнин күнүнө карата» карата Ардак баракчасы

2014-ж. «ОГПИнин - кафедраларынын усулдук иштерин жана иш кагаздарынын үлгүсүн жайылтуу, кафедралар ортосундагы байланыштарды чыңдоо, тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн көргөзмөдө өзгөчө инновациялык жетишкендиктерди жараткандыгы үчүн» ОГПИнин Ардак баракчасы;

2015-ж. «8-март аялдардын эл аралык күнүнө карата» карата акчалай сыйлык;

2017- ж. Мугалимдер күнүнө карата «студенттерге билим жана тарбия берүүдө зор  салым кошуп, коомдук-маданий иш-чараларга  активдүү катышкандыгы үчүн»  Ош шаарынын мэриясынын Ардак громатасы

Квалификациясын жогорулатуу:

2011-ж. Компьютердик курс,   «Компьютерде дидактикалык  материалдарды кооздоо» ОГПИ Сертификат

2012-ж. Сабак өтүүдөгү жаңы  интерактивдүү  усулдары. ОГПИ. Сертификат

2014-ж.  «Болонский процесс и кредитная технология», в обьеме 36 часов. Сертификат

2014-ж. Май, «Сапаттын кепилдик тутумунун суроолору тренинг өткөндүгүн ырастайт»

2014-ж. «Информатика жана жаёы маалматтар  технологиясы»     

2016-ж. «Окутуунун технологиялары. Билим берүүнүн кредиттик технологиясынын шарттарында дисципилинанын  окуу-методикалык комплекси жана силлабусту    түзүү»   Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү

2017-ж. Коомдук технологиялар борбору «Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык моделдери», Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Ош

 Жарык көргөн илимий эмгектери:

 1. ОшМУнун жарчысы 2007-ж «Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги Кыргызстандагы ънър жайдын абалы»
 2. ОшМУнун жарчысы 2011-ж №3 «Кыргыз элинин Ислам динин кабыл алышы»
 3. ОГПИнин жарчысы 2013-ж «Эгемен Кыргызстандагы диндин абалы»
 4. БГУнун жарчысы 2014 -ж  «Кыргызстандагы диний ишенимдеринин абалы»
 5. БГУ жарчысы №1 (24) 2014 «Фергана ъръънүндъ жайгашкан зыярат кылуу чу жайлар»
 6. ОшМУнун жарчысы 2015-ж «Ноокат районундагы зыярат кылуучу жайлар»
 7. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №11, 2016 «Кыргыздардын диний ишеними жана зыярат кылуучу жайлардын таасири»
 8. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №11, 2016 «Ислам динин жайылуу өбөлгөлөрү»

 

 

 

Жамгырбек кызы Айтилла

Кафедранын ассисент -лаборанты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туулган жылы:  01.02.2000                                                             

E-mail: aitilla00.@mail.ru

Билими: Ош гуманитардык-педагогикалык институту,  «Тарых», адистиги 2017-2021-жж.

Кесиптик жетишкендиктери:

2022-ж Ош мамлекеттик педагогикалык университети тарабынан ыраазычылык барагы

Квалификациясын жогорулатуу:

11.11.2021.“Закон КР”О гарантированной государством юридической помощи(сертификат)

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: edu@oshmpu.kg, osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro