Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин официалдуу сайты
» » » ОшМПУда ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТӨТ
20 сентябрь 2022
305

ОшМПУда ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТӨТ

МААЛЫМ КАТ

 УРМАТТУУ КЕСИПТЕШТЕР!

А.Мырсабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин  Тарых кафедрасы  жана Улуттук илимдер академиясынын Гуманитардык жана аймактык изилдөөлөр институтунун Этностор аралык көйгөйлөрдү изилдөө бөлүмү 2022-жылдын 3-ноябрында коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген мугалими, тарых илимдеринин доктору, профессор Нурунбетов Балтагул Аттокуровичтин 75 жылдыгына арналган «Фергана өрөөнүнүн тарыхы азыркы изилдөөлөрдө» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрөт.

.

Конференциянын илимий багыттары:

 • Борбордук Азия археологиясы, тарыхый жана маданий мурасы заманбап изилдөөлөрдө;
 • Борбордук Азия элдеринин этногенези, этникалык тарыхы, этнология жана социалдык антропология илимдеринин азыркы мезгилдеги маселелери;
 • Борбордук Азия элдеринин тарыхы, тарыхнаамасы жана булак таануунун көйгөйлөрү;
 • Борбордук Азия элдеринин социалдык-экономикалык жана саясый өнүгүүсү жаңы изилдөөлөрдө.

 

Конференцияга жогорку окуу жайларынын жана  илимий-изилдөө институттарынын окумуштуулары, докторанттары, аспиранттары, магистрлери катыша алышат.

Конференция кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт

Конференциянын өтүү форматы – онлайн жана офлайн

 

КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫШУУ ҮЧҮН МАТЕРИАЛДАРДЫ КАБЫЛ АЛУУНУН АКЫРКЫ МӨӨНӨТҮ – 15 -октябрь 2022-жыл.

Макалаларды кабыл алуу үчүн жооптуу: Осмонов С.Ж.

 Электрондук дарек: osmonovs@bk.ru

Телефон: +996 778 20 92 94, +996555613564.

Конференцияга катышуунун шарттары:

Тандалып алынган илимий-практикалык конференциянын материалдары КР УАКтын каттоосунан өткөн “А. Мырсабеков атындагы ОшМПУ жарчысы” илимий журналынын №2 (20) 2022-жылдын декабрь айындагы санына басылып чыгат.

 

«ОшМПУнун жарчысы» журналына макалаларды кабыл алуу №1 тиркемеде көрсөтүлгөн илимий макалаларга коюлган талаптардын негизинде жүргүзүлөт.

Конференцияга сырттан катышуучулардын жатакана жана тамактануусу жеке өзү тарабынан же жиберген уюм тарабынан каржыланат.

Конференция Ош шаары, Н. Исанов көчөсү 73, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин башкы имаратында өткөрүлөт.

 

1-тиркеме

ОшМПУ ЖАРЧЫСЫ» ИЛИМИЙ УСУЛДУК ЖУРНАЛЫ

 ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРГА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР

«А. Мырсабеков атындагы ОшМПУ жарчысы» илимий-усулдук журналында Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн окумуштууларынын илимий-практикалык жана усулдук мүнөздөгү, төмөнкү багыттагы макалалары жарыяланат: педагогика, гуманитардык илимдер, физикалык-математикалык илимдер, табигый илимдер, филологиялык илимдер.

Макала төмөнкү структурада даярдалышы керек (макаланы даярдоонун үлгүсүн караӊыз):

 • УДК.
 • Макаланын аталышы 3 тилде (кыргыз, орус жана англис) макала орус же англис тилинде жазылса кыргызча аталышынын кереги жок;
 • Автор (авторлор) тууралуу маалымат, 3 тилде (кыргыз, орус жана англис) берилет. Эгерде, макала орус же англис тилинде жазылса кыргыз тилиндеги маалымат берилбейт. Авторлор тууралуу маалымат (фамилиясы, аты-жөнү кыскартуусуз толук берилет,  ORCID, окумуштуулук даражасы жана наамы, иштеген жери, кызматы;  е-mail);
 • аннотация (100-150 сөз), 3 тилде: кырг., орус., англ. Эгерде, макала орус же англис тилинде жазылса кыргыз тилиндеги аннотация берилбейт.;
 • ачкыч сөздөр (5 тен кем эмес сөз), 3 тилде: кырг., орус., англ.
  Эгерде, макала орус же англис тилинде жазылса кыргыз тилиндеги ачкыч сөздөр жазылбайт;
 • макала электрондук түрүндө берилет, шрифт Times New Roman №12, компьютердик 1,5 интервал, абзацтык жылыш 1,25;
 • кагаздын талаасы: оӊ, сол, жогорку, төмөнкү жактары – 2 см
 • шилтемелер [5, с. 67] түрүндө берилет, б.а. тизмедеги китептин номери жана андагы көрсөтүлгөн бет. Эгер бет көрсөтүлбөсө – [5];
 • макаланын жалпы көлөмү – 6 дан 12 бетке чейин.

Адабияттар макаланын аягында шилтеме берилген тартипте жайгашышы керек.

Тизмеде 5 тен 15 ке чейин адабият камтылышы керек.

Макала редакцияга osmonovs@bk.ru электрондук дарегине жөнөтүлөт. Башка басылмаларда жарыяланган эмгектерди жарыялоого болбойт.

Илимий макала плагиатка карата текшерилет. Оригиналдуулугу 70% жогору болгон макалалар рецензияга жөнөтүлөт.

Редакцияга келип түшкөн макалалар кош тараптуу анонимдүү рецензияланат. Рецензенттер редакциялык кеңештин мүчөлөрүнүн же бул иштин профили боюнча алдыңкы эксперттердин арасынан тандалып алынат. Оң бааланган макалалар басууга берилет. Талапка жооп бербеген макалалар жарыяланбайт.

Редакция макаланы кыскартуу жана редакциялоо укугун өзүнө калтырышы мүмкүн. Антиплагиат программасынан ийгиликтүү өткөн жана рецензенттен оң пикир алган макаланын авторуна билдирүү жөнөтүлөт жана акы төлөгөндүгү тастыкталганда басмага берилет. Макала акысы Кыргыз Республикасынын аймагындагы авторлор үчүн бир бетине 100 сом. Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары катышкан авторлорго акысыз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаланы даярдоо үлгүсү

 

Секция №__  _________________________________________________________________

 

УДК 574.24

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ГОРОДА ОШ НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВИРГИНСКОГО

Фамилия Имя  Отчество,

 ORCID: nnnn-nnnn-nnnn-nnnn,

ученая степень,

Название университета или организации  автора,

г. Город, Страна  электронная почта@nnnnn.nn

                                                      

ОШ ШААРЫНЫН  АТМОСФЕРАСЫНЫН  БУЛГАНУУСУНУН  ВИРГИН АРЧАЛАРЫНЫН ДИАМЕТРГЕ КАРАЙ ЖЫЛДЫК ӨСҮҮСҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ФАА,

 ORCID: nnnn-nnnn-nnnn-nnnn,

Илимий даражасы,

Автор штеген уюмудун аталышы,

Шаары, Өлкөсү,  электрондук даргеи

 

INFLUENCE OF ATMOSPHERES OF THE CITY OF OSH ON THE RADIAL PROSPERITY OF VIRGINIA

Full NameORCID academic degreeName of the university or organizationCity, Country Email

 

Аннотация.

В данной статье изучено влияние загрязнения атмосферного воздуха города Ош на прирост Juniperus virginiana l. В экспериментальных хххххххх (100-150 слов)

Ключевые слова. Не менее 5 слов

Аннотация

Бул макалада Ош шаарынын аба катмарынын булгануусунун Виргин арчаларынын өсүүсүнө тийгизген таасирлери изилденген. Хххххх (100-150 сөз)

Ачкыч сөздөр. 5 сөздөн кем эмес.

 

             Abstract

This article studies the effect of air pollution in the city of Osh on the growth of Juniperus virginiana l. Хххххх хххххххххххххххххххххх хххххх  (100-150 words)

Keywords. At least 5 words

(Основной текст)

Введение. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Методы и материалы исследования.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Основные результаты и их обсуждение.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Выводы.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Список литературы.

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок

Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке.

Книги.

Если у издания один автор:

Наумов В.Н. Модели поведения потребителей в маркетинговых системах / В.Н. Наумов. – СПб: СПбГУЭФ, 2009. – 240 с.

Если у издания два или три автора:

Гура B.B. Система проектирования электронных образовательных ресурсов [Текст] / В.В. Гура, С.Б. Дикарев. – Ростов-на- Дону: ЦВВР, 2003. – 125 с.

Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются три автора и др.

Логика: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с.

Описание статьи из журнала:

Один автор:

Околелов О. Электронный учебный курс / О.Околелов // Высшее образование в России. – М., 1999. – №4. – С.126-129

Два и более авторов:

Газизуллин Ф.Г. Структурообразующие элементы формирования современного экономического мышления / Ф.Г.Газизуллин, Н.Ф.Газизуллин // Проблемы современной экономики. – М., 2010. – № 4. – С. 40-42

Интернет-документы.

Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Прогноз глобального энергообеспечения: методология, количественные оценки, практические выводы // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление: сетевой журн. 2006. N 5. URL: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/ (дата обращения: 22.05.2012)

Диссертации и авторефераты.

Salk, J.E. (1992), Shared Management Joint Ventures: Their Developmental Patterns, Challenges and Possibilities, Unpublished Ph.D Dissertation, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Горяинова И.А. Формирование познавательной деятельности студентов с использованием методов активного обучения в высшем учебном заведении: дис. канд. пед. наук / И.А.Горяинова. – Ставрополь, 2005. - 200с.

Василенко Н.П. Диагностика, информационная и комбинированное обеспечение непрерывного повышения квалификации. Автореф. ...дис. канд.пед.наук.- Ростов-на-Дону, 1997.− 24с.

Банковские реквизиты:

Ошский государственный педагогический университет

Юридический адрес: Кыргызская Республика г. Ош, ул. Исанова 73

ИНН  001011992103313  

ОКПО  S3500736

 р/с   1290394132630053

Банк получателя: ОАО «РСК банк» г. Ош.

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора

 

шаблоны для dle 11.2

Пикир кошуу

ОшМПУнун дареги
Кыргыз Республикасы

723500, Ош обласу, Ош шаары

Исанова к.

Телефондор.: (03222)43567, 43550

Эл.почтасы: edu@oshmpu.kg, osh.ogpi@gmail.com
Интерактивная карта

Copyright © 2018 Сайттагы материалдарды түрдүү максаттарда пайдалануу, анын ичинде электрондук ММКларга жарыялоо сайттын администрациясынын кат түрүгндөгү уруксаты менен гана ишке ашырылат.

Разработка сайта - uDesign.pro